Jobb med returmulighet

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Divisjonsdirektør Tone Mørk i Rikstrygdeverket etterlyser flere personer med uføretrygd som kan tenke seg å forsøke seg i arbeidslivet med vanlig lønn uten å miste retten til å gå tilbake til uføretrygden etterpå.

Trygdeetaten og Aetat har satt i gang en forsøksordning som innebærer at uføretrygdede kan få prøve om de klarer en vanlig jobb, med «returbillett» tilbake til trygden hvis det ikke går. Den uføretrygdede skal ha vanlig lønn fra arbeidsgiveren i samsvar med de avtaler som gjelder i virksomheten. Arbeidsgiver får den trygdedes uførepensjon som kompensasjon. Hensikten med tiltaket er å få uførepensjonister som har mulighet for det, integrert i ordinært arbeidsliv med sikte på varig ansettelse. Kompensasjonen til arbeidsgiver skal gis for en tidsbegrenset periode og kan maksimalt ytes i inntil tre år. Arbeidstakeren skal være fast ansatt i hel- eller deltidsstilling og kan jobbe i privat eller offentlig virksomhet. – Siden nyttår da ordningen trådte i kraft, er det inngått noe over 50 arbeidsavtaler med lønnstilskudd, opplyser Tone Mørk. I tillegg er ca 80 uføretrygdede klargjort for ordningen av trygdeetaten og Aetat. Men Mørk ønsker seg langt flere kandidater til tilbudet, det har vist seg mye vanskeligere å finne uføretrygdede som vil forsøke ordningen, enn arbeidsgivere som vil ta i mot dem. – Dette er en flott mulighet til å vende tilbake til vanlig jobb, med de inntjeningsmuligheter det gir, uten å miste sikkerhetsnettet som trygden representerer. Hvis den trygdede finner ut at det ikke går, for eksempel at helsesituasjonen forverrer seg, kan vedkommende gå tilbake til trygd igjen. Ordningen er et forsøksprosjekt som gjelder for fem fylker; Rogaland, Telemark, Hedmark, Sør-Trøndelag og Troms. Prosjektet finansieres over statsbudsjettet. Arbeidsmiljø nr. 6-2005

Personvern og cookies