Integrering på høring

Tekst: Mats Løvstad (2011)

 

Inkluderingsutvalget og Brochmannutvalget har ferdigstilt sine forslag til bedre integrering av innvandrere i arbeidslivet.

Inkluderingsutvalget har blant annet kommet med 230 forslag, som har vært ute til høring. Enkelte av disse møter motbør hos NHO. Det er blant annet forslaget om å kvotere innvandrere ved ansettelser, og det at alle innvandrere skal ha rett til læreplass, som organisasjonen stiller seg uforstående til.
– NHO kan vanskelig oppfatte dette som seriøst, heter det i høringssvaret.

Viktige forskjeller

NHO påpeker likevel at de mener de to innstillingene fra utvalgene gir en god beskrivelse av innvandrerbefolkningen, med muligheter og utfordringer, men at det på noen sentrale punkter er viktige forskjeller.
– Disse forskjellene mener NHO er viktige, fordi beskrivelsen av virkeligheten legger premisser for hvilke tiltak det bør satses på for å oppnå bedre integrering, skriver NHO.

Må bli lønnsomt å jobbe

NHO viser også til at Integreringsutvalget selv mener at «forslagene fra utvalget er de første som innebærer forslag til en helhetlig og sammenhengende integreringspolitikk».
– For utenforstående har det ikke vært like lett å få øye på helheten, og sammenhengen. NHO har derfor valgt å blinke ut noen tematiske områder der det pekes på tiltak man mener det er ekstra viktig å innføre eller unngå å innføre. NHO peker på deltakelse i arbeidslivet som den viktigste integreringsarenaen. For å øke andelen innvandrere i jobb, må vi ha et trygde- og stønadssystem som gjør det lønnsomt å jobbe. For innvandrerungdom er utdanning og kompetanse sentralt. Det må satses på gode praksisordninger for dem som faller ut av skolen, uavhengig av etnisk bakgrunn, slås det fast i høringssvaret. //

Personvern og cookies