Innvandrere kan for lite data

(2010)

Rapporten «Innvandrere på nett» viser at fire av ti innvandrere, det vil si 41 prosent av innvandrerbefolkningen, har manglende digital kompetanse. Det tilsvarende tallet for den norske befolkningen er 27 prosent, melder Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
Kun 34 prosent av innvandrerne benytter data i jobbsammenheng. Tilsvarende tall for den norske befolkningen er 65 prosent.
Ni av ti innvandrere bruker imidlertid pc, og nesten like mange bruker Internett. De fleste har god erfaring med å bruke digitale verktøy som Internett, e-post, Ip-telefoni eller nettsamfunn for å holde kontakten med hjemlandet. Men overføringsverdien av denne kompetansen til andre ikt-områder virker ikke å være stor.

Personvern og cookies