Innstramninger for arbeidsledige

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Regjeringen har foreslått en rekke innstramninger i retten til å få dagpenger og reduksjoner i utbetalingene.
I forbindelse med proposisjonen som legges fram heter det at endringene har som formål å gi økonomisk trygghet for arbeidsledige samt å oppmuntre til å søke arbeid. I realiteten dreier det seg om at de ledige vil få mindre utbetalt og at stønadsperioden blir langt kortere. Arbeids- og administrasjonsdepartementet foreslår å redusere varigheten av stønaden fra tre år til to år. Videre at ventetiden før den ledige får dagpenger økes fra tre til fem dager. Ordningen med ferietillegg til dagpengene fjernes. Kravet til minsteinntekt for å få rett til dagpenger heves fra 1,25 til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Kravet til arbeidstidsreduksjon økes fra 40 til 50 prosent av arbeidstiden forut ledigheten for å kunne motta dagpenger. Arbeidsgiverne får det også vanskeligere, perioden arbeidsgiver plikter å betale lønn under permittering økes fra 3 til 20 dager.
Personvern og cookies