Ingen enkel løsning

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Behovet for arbeidskraft i pleie- og omsorgssektoren lar seg ikke fylle uten videre, viser ny Fafo-rapport.

Rapporten Flere hender i pleie og omsorg er utarbeidet på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, og direktør Kari Østerud mener rapporten viser hovedutfordringen for pleie- og omsorgssektoren; tilbudet av arbeidskraft blir mindre, mens etterspørselen øker.
– Denne rapporten viser at ingen enkelttiltak fremstår som “det eneste rette svar”, selv om mange ønsker at det skulle være slik, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk til NTB.

Effekten uteblir
Østerud er likevel noe overrasket over at enkelte tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet ikke har hatt den effekten man kanskje skulle tro. Verken fysisk trening, økt utdanning eller redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon har hatt den ønskede effekt, viser rapporten. Derimot indikerer de samme funnene at endrede arbeidstidsordninger kan slå positivt ut på både rekruttering, sykefravær og trivsel hos ansatte og brukere.

Aktuell debatt
Rapporten er i så måte høyaktuell sett i lys av den pågående debatten om turnusordningene ved de enkelte sykehjem, men Østerud understreker at det trengs langt grundigere evalueringer før det kan trekkes sikre konklusjoner.
– Samfunnet vil kunne mangle opp til 40 000 årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren i 2030 dersom det ikke lykkes å redusere forekomsten av uførepensjonering, og tidligpensjonering, advarer hun.

Personvern og cookies