Ingen avgjørelse om videoovervåking

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Det kan drøye lenge før de ansatte innen kollektivtrafikken får avklart om de kan få videoovervåking av arbeidsplassene sine, slik de og arbeidsgiverne deres har bedt om. Saken er nå til behandling i personvernnemnda og noen avgjørelse er ikke ventet med det første.
Fem fagorganisasjoner som organiserer ansatte innen kollektivtrafikken og flere busselskap samt NSB og Sporveiene, ønsker overvåking av passasjerområdene på busser, tog, trikker og T-bane. Dette går ikke Datatilsynet med på, de vil bare gi tillatelse til videokameraer i inngangspartiene og ved døra inn til føreren. Langvarig klagebehandling
To klagesaker som berører Sporveisbussene og NSB er oversendt personvernnemnda til avgjørelse. Denne nemnda behandler klager på Datatilsynets vedtak. Advokat Camilla Sivesind Tokvam, som er nemndas sekretær, opplyser at nemnda har hatt et første møte om saken der partenes redegjørelser er behandlet. Senere skal det innhentes kommentarer og ytterligere opplysninger om saken. Nemnda møtes bare en gang pr måned og har mange saker under behandling så Tokvam kan ikke antyde når disse to klagesakene kan være ferdigbehandlet. Personvernnemnda ledes av professor Jon Bing ved Universitetet i Oslo. Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet og Norsk Lokomotivmannsforbund har gått sammen om et felles brev til Datatilsynet. Der fremhever de at det viktigste er å sørge for trygghet for ansatte og passasjerer, det må komme foran hensynet til personvernet.

Datatilsynet sier nei
Datatilsynet vil ikke gå med på full overvåking av passasjerområder slik som togkupeer og busser, men begrense den til områdene der passasjerene går ut og inn. Tilsynet mener at det gir god nok mulighet til å avdekke hvem som gjør hva, også i passasjerområdet. Dette er ikke representantene for kollektivtrafikken enige i, de påpeker at forsøk med full videoovervåking av busser viser at hærverk, bråk og trusler går kraftig ned. Ved et par tilfeller av alvorlig vold om bord på busser er gjerningsmennene tatt på bakgrunn av videoopptak av hendelsene. De mener at personvernet vil bli ivaretatt ved at diskettene med videoopptak bare skal være tilgjengelige for et fåtall personer og bare kan åpnes med flere tilstede dersom noe skjer på reisen. Opptakene skal slettes etter få dagers oppbevaring. De ansatte kan heller ikke skjønne at det skal være i orden med full kameraovervåking på bensinstasjoner, kiosker, kjøpesentre og Oslo Sentralstasjon, for ikke å snakke om hundrevis at kameraer langs hele Karl Johansgate, mens kollektivtrafikken får avslag på samme type overvåking. Arbeidsmiljø nr.7 – 2005

Personvern og cookies