– Ingen alternativer til IA-avtalen

Tekst: Turid Børtnes (2009)
– Vi trenger fortsatt IA-avtalen, men vi må være åpne for at det ikke finnes enkle løsninger. Vil vi ha flere i arbeid, kan resultatet bli et høyere sykefravær.

Tanja Juul Rødahl, seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret stilte spørsmål om vi skal velge helse fremfor sykenærvær på sitt foredrag om IA-avtalen på Arbeids­miljøsenterets arrangement, Arbeids­miljødagene i Trondheim 12. og 13. mai.

Vi er alle sårbare

– Vi har færre fysiske sykdommer, men flere psykiske lidelser. 50 prosent av oss vil oppleve en alvorlig psykisk lidelse en gang i løpet av livet. Men arbeidslivet i seg selv representerer svært mye god helse. Det er god medisin å være i jobb, det nærer selvfølelsen, gir fellesskap og trygghet og en opplevelse av egenverdi. Som et lite eksperiment ba Tanja Juul Rødahl dem av de cirka 400 deltakerne på Arbeidsmiljødagene som en eller annen gang i løpet av sitt yrkesaktive liv hadde tilhørt en sårbar gruppe når det gjelder helse og utstøting, reise seg. Det gjaldt alle over 55 år, de som hadde vært langtidssyke, ligget på sykehus, hatt omsorgsoppgaver for syke pårørende, selv hadde helseproblemer, var skilt eller hadde et annet morsmål enn norsk, for å nevne noen kategorier. Nesten ingen ble sittende på stolene sine til slutt. Resultatet illustrerte på en overbevisende måte at det er svært mange i arbeidslivet som tilhører eller har tilhørt grupper som kunne risikere å falle ut av arbeidslivet. Likevel er de i jobb.

Stabilt sykefravær

– Spørsmålet nå er om et trangere arbeidsmarked vil støte ut dem med dårlig helse fra arbeidsplassene, spurte Juul Rødahl. I den forbindelse viste hun til overlege Ebba Wergeland som påpeker at hvis en mener alvor med å inkludere syke, eldre og funksjonshemmede i arbeidslivet, er den eneste logiske konklusjonen at sykefraværet er for lavt. Det har faktisk vært ganske stabilt, fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 har det gått opp med 0,1 prosent fra 7,3 til 7,4 prosent. Yrkesaktive kvinner har ca 8 prosent sykefravær, mot menn med ca 6 prosent fravær. Plager i muskel og skjelett utgjør mellom 40 og 50 prosent av fraværet. Men det viser seg at når kvinner og menn utsettes for de samme typer belastninger, reagerer begge kjønn som regel likt, i følge en undersøkelse ved STAMI i 2007. Norske kvinner deltar i større grad enn kvinner i svært mange andre land i arbeidslivet, og de føder flere barn enn kvinner i de fleste andre vestlige land.

– Helse først

– Vi må sette helsa i første rekke og sykefraværstallet i andre, mener Juul Rødahl. I tillegg må vi fokusere mer på den inkluderende lederen med god kompetanse, og en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass. Dessuten må det være lov å være syk. IA-avtalen har ført til at arbeidstakerne i større grad blir sett og regnet med, og det er åpnet for nye måter å håndtere og tilrettelegge for sykmeldte. Et større fokus på enkeltpersoners behov for personlig utvikling og kompetanseheving har vært viktig, det er med på å gjøre oss trygge. Trepartssamarbeidet må utvikles videre med større involvering fra arbeidstakersiden, og det må gis varige tilskudd for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Juul Rødahl mener at det finnes få eller ingen gode alternativer til en IA-avtale, men det må komme inn mer realisme og partene må ikke gå seg bort i måltall.

Personvern og cookies