Ikke så utradisjonelle likevel?

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Vi kan avlive en rekke myter om menn som velger sykepleieryrket, mener doktorgradsstipendiat Hilde Karlsen.

Antallet menn som utdanner seg som sykepleiere er fortsatt lavt, og andelen mannlige sykepleiere har ligget stabilt på rundt 10 prosent siden 80-tallet. Antallet myter om mennene som velger dette yrket er derimot svært høy.
– Selv om disse mennene har valgt et utradisjonelt yrke, så har de ikke brutt med tradisjonelle forestillinger om mannsrollen. De er for eksempel like interessert i å oppnå lederansvar på jobben som mannlige ingeniører. Menn som har valgt sykepleieryrket er ikke utradisjonelle menn. De er menn som har gjort utradisjonelle valg, sier Karlsen.

Likestillingsparadokset
Karlsen har tatt utgangspunkt i det som blir kalt det norske likestillingsparadokset; at Norge er et av de mest likestilte landene i verden, men har likevel et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. I sitt arbeid viser Karlsen at sykepleierstudentene ser ut til å være omtrent like motiverte for studiet uavhengig av kjønn, men med èn viktig forskjell: De mannlige sykepleierstudentene er mindre orienterte mot deltidsarbeid, og det å bruke mye tid sammen med familien sin, enn de kvinnelige studentene.
– I spørsmål om familieliv er det liten forskjell mellom mannlige sykepleierstudenter og mannlige ingeniørstudenter. De kvinnelige sykepleierstudentene ser derimot for seg at de skal bruke mye tid på familie og barn. Det rår altså et ganske tradisjonelt kvinnesyn blant kvinnelige sykepleierstudenter, sier Karlsen.

– Jobber rett og slett mer
Dette er faktorer som kan være med på å forklare hvorfor mannlige sykepleiere i større grad enn sine kvinnelige kolleger stiger i gradene i arbeidslivet. Tidligere forskning har gått ut ifra at disse forskjellene utelukkende har blitt skapt i arbeidslivet, men Karlsen mener det også kan knyttes til tanker om karriere og jobb som studentene har gjort seg allerede før de startet studiet.
– Tidligere forskning har vist at kvinnelige sykepleiere er spesielt deltidsorienterte, satt opp mot andre kvinnelige arbeidstakere. De mannlige sykepleierne jobber rett og slett mer, sier hun.

Motstridende kampanjer
Kampanjer og plandokument for å rekruttere menn til tradisjonelle kvinneyrker inneholder ytterligere paradokser, ifølge Karlsen.
– På den ene siden sier vi at det er bra at også menn arbeider i omsorgsyrker, for det vil kunne påvirke nye generasjoner av gutter til å gjøre det samme. Samtidig blir det hevdet at menn kan bidra med noe nytt og annerledes til yrket nettopp fordi de er menn. Menn skal altså rekrutteres til kvinneyrke både fordi de ikke er forskjellige fra kvinner, og nettopp fordi de er forskjellige fra kvinner, forklarer Karlsen som mener det samme paradokset viser seg på tiltakssiden.
– Et tiltak som har blitt foreslått for å rekruttere flere menn er å øke lønna, og opprette flere heltidsstillinger. Da foreslår man et virkemiddel som er helt i tråd med en tradisjonell mannsrolle, der menn er heltidsarbeidende og høyt lønna, avslutter hun.

Personvern og cookies