Ikke misbruk av egenmelding

Tekst: Turid Børtnes (2003)
I forbindelse med avtalen om det inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er egenmeldingsperiodene doblet for ansatte i bedrifter som har sluttet seg til avtalen. Men dette har ikke ført til misbruk, sier forskere i forskningsstiftelsen Fafo som har evaluert en rekke tiltak som berører IA-avtalen.

Ansatte i IA-virksomheter kan levere egenmelding for inntil åtte kalenderdager i strekk, tre ganger i året. Dette innebærer en dobling av egenmeldingsperioden i forhold til rettighetene i bedrifter der arbeidsgiver ikke er med i IA-avtalen.

Aktiv sykmelding
– Forskning viser entydig at ordningen ikke misbrukes, sier forskerne Jon Anders Drøpping og Tove Midtsundstad, begge fra Fafo til Aftenposten Nett som omtaler rapporten.. Forskerne har også sett på bestemmelsen om forenklet adgang til bruk av aktiv sykmelding. Det viser seg at bruken av dette virkemiddelet øker i IA-virksomheter. Aktiv sykmelding innebærer at virksomheten skal legge forholdene til rette slik at den sykmeldte kan være på arbeidsplassen og utføre noe arbeid i sykmeldingsperioden. Dette krever blant annet at arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten utarbeider en plan for hvordan den ansatte kan komme tilbake i fullt arbeid. Fafo-rapporten peker på at de store bedriftene ønsker standardiserte løsninger, mens ordningen synes å fungere best der løsningene blir skreddersydd etter bedriftens arbeidsforhold og sykdommens art.

Økonomiske virkemidler
IA-avtalen har også som målsetting å utsette pensjoneringsalderen for eldre arbeidstakere, hindre utstøtning fra arbeidslivet og bedre jobbmulighetene for yrkeshemmede. Det viser seg at det ikke er nok å jobbe med holdningskampanjer for å få dette til. Arbeidsgiverne er positive til eldre arbeidstakere, men når det kommer til realitetene, er det de eldre som må ut. Det må settes inn økonomiske intensiver for å få noen effekt. Et skritt i riktig retning kan være det som skjedde i fjor, da arbeidsgiveravgiften for ansatte over 62 år ble satt ned med 4 prosent. Arbeidsgiverne gir uttrykk for at dette er positivt, selv om de fleste mener at det må mer til. De to forskerne har gjennomgått noe over 70 rapporter om tiltakene i IA-avtalen, men de mener at det er for tidlig å trekke for mange konklusjoner om hvordan tiltakene virker av dette materialet.

Personvern og cookies