Ikke gravide oljearbeidere

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Oljeselskapet BP vil ikke ha gravide oljearbeidere. Risikoen er for stor for at fosteret skal bli utsatt for uheldige påvirkninger på en oljeplattform.

Da tre av selskapets ansatte ble gravide, ble det klart at verken vernetjenesten eller bedriftshelsetjenesten kunne gi sikre svar på hva som var trygg tilrettelegging for gravide på en oljeplattform, skriver Stavanger Aftenblad. Det samme gjaldt andre oljeselskap og kontraktører. Konklusjonen ble at det ikke var trygt å jobbe offshore under graviditet. De gravide fikk i stedet tilbud om jobb på land under samme lønnsbetingelser som tidligere.
Lite informasjon
Men før de kom så langt, ble det besluttet å sette ned en arbeidsgruppe etter initiativ fra HMS-avdelingen i BP med deltakelse fra de gravide selv, bedriftslege, vernetjenesten, sykepleier fra land og personalavdelingen. Arbeidsgruppen avdekket at det fantes svært lite informasjon om hvilke risikoforhold gravide ble utsatt for gjennom arbeid offshore. Årsaken til det er først og fremst at det ikke har vært så mange gravide som har jobbet offshore. Den eneste bestemmelsen er at ingen gravide skal arbeide offshore etter 28. svangerskapsuke. Oppgavene til arbeidsgruppen var blant annet å kartlegge risikoforhold, lage en informasjonsfolder og en plan for hvordan graviditet skal håndteres offshore og oppdatere personalhåndboken på dette området.
Avdekket risikofaktorer
Arbeid på oljeplattformer kan innebære nær kontakt med kjemikalier, støy, vibrasjoner og tunge løft, alt sammen forhold som kan virke uheldig på fosteret. I brosjyren som er laget, er det også listet opp arbeid i atmosfære med oljedamp og gasser, i nærheten av borekaks, radar og sterke elektromagnetiske felt, i tillegg til gravitasjonskrefter ved fritt fall i livbåt. Konklusjonen var klar, dette er forhold som kan skade et foster under hele graviditeten, også i begynnelsen av svangerskapet, og det vil kunne påvirke den gravides egen helse og velbefinnende.
Jobb på land
Selskapet oppfordrer derfor alle gravide til å jobbe fra land. HMS-direktør Anne Myhrvold i BP sier at det er viktig for selskapet å tilrettelegge for jobber på land, men hun ser ikke bort i fra at det kan dukke opp noen utfordringer, blant annet avhengig av den gravides bosted. Det er derfor viktig med individuell tilpasning. BP vil nå ta opp selskapets strategi på dette området med resten av bransjen samt med Petroleumstilsynet (Ptil). Ptil har foreløpig ikke noe eget regelverk for hvordan graviditet skal behandles offshore.

Personvern og cookies