ID-kort for renholdsbransjen

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

– ID-kort er et viktig tiltak i regjeringens innsats mot sosial dumping, og vil bidra til å øke seriøsiteten i en kvinnedominert bransje, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsdepartementet sendte medio mars forslag om å innføre krav om ID-kort i renholdsbransjen ut på høring.
I samarbeid med partene i bransjen og Arbeidstilsynet har departementet jobbet for å finne en god løsning. I høringsbrevet foreslås en ny forskrift om ID-kort, som vil gjelde både for renholdsbransjen og for bygge- og anleggsbransjen.
ID-kortordningen i bygge- og anleggsbransjen har vært en suksess. Imidlertid foreslås det enkelte justeringer i høringen. Det gjøres på grunnlag av Arbeidstilsynets og bransjens erfaringer med ordningen.
Registreringsplikt
– Regjeringen ønsker å overføre de gode erfaringene med ID-kort i bygge- og anleggsbransjen til renholdsbransjen, sier arbeidsministeren.
Ordningen for renholdsbransjen er i hovedtrekk den samme som i bygge- og anleggsnæringen. For å få ID-kort må visse registreringsplikter være oppfylt.
Det vil bli opprettet et register over renholdsvirksomheter som har fått utstedt ID-kort for sine ansatte. I tillegg vil det bli stilt krav om en HMS-erklæring.
– Registeret vil gi en bedre oversikt over aktørene i bransjen. Samtidig kan brukere av renholdstjenester forvisse seg om at den virksomheten de vurderer å benytte fyller vilkårene for å få ID-kort, sier Bjurstrøm.
Høringsinstansene må komme med sine merknader innen 8.juni 2010.

Personvern og cookies