IA-avtale i nye fire år

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er blitt forlenget til utgangen av 2009. De tidligere delmålene i avtalen; reduksjon i sykefraværet, økt avgangsalder fra arbeidslivet og inkludering av funksjonshemmede står fortsatt fast.

Men målet om 20 prosent nedgang i sykefraværet er flyttet frem til 2009. – Den forrige målsettingen med 20 prosent reduksjon i løpet av fire år viste seg å være for ambisiøs, sa arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen på en improvisert pressekonferanse etter at partene i arbeidslivet og myndighetene hadde undertegnet den nye avtalen på tampen av fjoråret. Hanssen var likevel ikke i tvil om at IA-avtalen har vært et vesentlig bidrag til reduksjonen i sykefraværet, noe som fikk full støtte fra både LO, NHO og de øvrige arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene som har deltatt i forhandlingene.

Innebygde motsetninger
På spørsmål om den forlengede avtalen tar høyde for de innebygde motsetningene i delmålene, at det kan være vanskelig å redusere sykefraværet med flere eldre og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, svarte Hanssen at dette var et dilemma myndighetene var svært oppmerksom på. Det var bare å erkjenne at det hittil var oppnådd lite når det gjaldt disse to delmålene. I løpet av første halvår 2006 skal myndighetene og partene komme tilbake med mer konkrete målformuleringer og vurdere tilpasninger i virkemiddelbruken for å få et sterkere fokus og øke innsatsen på disse områdene. Partene er enige i at det er et overordnet mål at IA-samarbeidet, i tillegg til å forebygge sykefravær, skal øke fokuset på jobbnærværet og hindre utstøting fra arbeidslivet samt øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer som ikke har et arbeidsforhold.

Flere virkemidler
På grunn av at det er kort tid siden regjeringsskiftet, hadde det ikke vært tid til å klarlegge hva slags virkemidler myndighetene vil ta i bruk i forbindelse med IA-avtalen eller om nåværende ordninger skal videreføres. Hanssen opplyste at redusert arbeidsgiveravgift for personer over 62 år koster staten 800 millioner kroner årlig. Tilrettelegging for funksjonshemmede koster 40 millioner. Partene skal drøfte om det er mer hensiktsmessige måter å bruke disse bevilgningene på. Det blir ingen endring i sykelønnsordningen med mindre partene blir enige om dette. Til LO og Gerd Liv Vallas tilfredshet presiserte statsråden at eventuelle endringer i AFP-ordningen ikke er noe tema i forbindelse med forlengelse av IA-avtalen, denne ordningen ligger fast.

Innvandrere
Om integrering av innvandrere også skal inn i avtalen har vært mye diskutert i forkant av forlengelsen. Bjarne Håkon Hanssen slo fast at IA-avtalen er et godt redskap til å bekjempe diskriminering i arbeidslivet generelt, men så lenge det ikke er oppnådd gode nok resultater på de to siste delmålene i avtalen, vil han ikke foreslå et fjerde delmål. Det skal lages en egen handlingsplan for integrering av innvandrere i arbeidslivet. Dette er et arbeid som partene skal delta aktivt i. Både Gerd Liv Valla og Finn Bergesen fra NHO var fornøyd med at statsråden vil legge vekt på dette og utarbeide en egen handlingsplan. Regjeringen kommer til å opprettholde trygdeetatens tjenester overfor virksomhetene gjennom den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). NAV innebærer en sammenslåing av Trygdeetaten og Aetat og over tid etablering av lokale arbeids- og velferdskontorer. Myndighetene skal også utvikle en ny samhandlingsmodell mellom Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og den nye arbeids- og velferdsetaten. Arbeidsmiljø nr. 1- 2006

Personvern og cookies