IA-avtale for 10.000 i Telenor

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

10.000 Telenor-ansatte omfattes nå av avtale om inkluderende arbeidsliv. Gjennom denne avtalen forplikter konsernet seg til blant annet å redusere sykefraværet med 5 prosent årlig og å øke den gjennomsnittlige alderen ved varig arbeidsslutt med minst ett år i avtaleperioden.

Telenor har i lengre tid hatt et stabilt lavt sykefravær på rundt 5 prosent, så det er ikke på det området konsernet har mest å hente ved å bli IA-bedrift. Derimot er pensjoneringsalderen meget lav i bedriften, den lå i 2002 på bare 55 år. IA-avtalen er solid forankret i toppledelsen, konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor forsikrer at han personlig vil engasjere seg i at konsernet når de mål de har satt seg gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv.

– Ikke mer nedbemanning
Telenor har ventet lenge før de har inngått IA-avtale, den ble inngått i april i år. Da hadde de bak seg en periode med kostnadsreduksjoner og derav kraftig nedskjæringer i arbeidsstokken. – For Telenor var dette et riktig tidspunkt å inngå avtale om inkluderende arbeidsliv, sier Baksaas. Han viser til nedbemanningen, men bedyrer at selv om kostnadsreduksjonene skal fortsette, vil konsernet heretter satse på andre effektiviseringstiltak. Baksaas mener det er viktig å skape mer rom for langsiktige, positive tiltak som styrker båndene mellom den enkelte ansatte og konsernet og som gir den enkelte arbeidstaker best mulig støtte i arbeidssituasjonen. Dette er noe av konsernets bakgrunnen for å inngå en IA-avtale. Gjennom avtalen vil Telenor legge til rette for fleksible løsninger tilpasset den enkelte arbeidstaker.

Handikappede i jobb
En vesentlig del av IA-avtalen omfatter også å øke andelen personer som trenger spesielt tilrettelagte arbeidsforhold for å kunne fungere i en jobb. Dette er ikke nytt for Telenor, konsernet har hatt et eget program for å rekruttere funksjonshemmede siden 1996. Hittil har over 70 deltakere gjennomført programmet og ca 50 av disse har nå fått fast arbeid etter endt opplæring. Programmet går ut på to års opplæring og arbeidstrening innen data med vekt på brukerstøtte og nettverksdrift. Det inkluderer tre måneders intensiv opplæring med støtte fra Aetat. Konsernsjef Baksaas legger vekt på at selv om Telenor har gjort en god del på dette området allerede, er ambisjonen at de skal bli enda bedre. I og med IA-avtalen skal andelen ansatte med spesielt tilrettelagte arbeidsforhold årlig økes med 5 prosent.

Vil ha med flere
Telenors IA-avtale omfatter 10.000 arbeidstakere i alle heleide Telenor-selskaper. I tillegg kommer konsernet også til å anbefale at selskaper som eies med mer enn 50 prosent inngår en tilsvarende avtale. De konkrete virkemidlene som konsernet vil ta i bruk for å nå målene i avtalen vil i stor grad bygge på det arbeidet Telenor allerede driver på området og de tiltakene som IA-avtalen åpner for. Det er blant annet utvidet bruk av aktiv sykmelding, bedre rutiner for oppfølging av sykmeldte, samarbeid med myndighetene for å kvalifisere sykmeldte til nytt arbeid i eller utenfor Telenor og legge til rette for å kunne beholde eldre arbeidstakere. Pensjoneringen skjer ofte gjennom førtidspensjon, uførepensjon og alderspensjon. Bedriften har allerede vedtatt en seniorpolitikk som skal ta vare på ansatte over 58 år. Det skjedde i fjor, nå blir denne satsningen ekstra forsterket gjennom IA-avtalen.

Personvern og cookies