Hvorfor lykkes IA-bedriftene?

(2004)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har startet et forskningsprosjekt som skal forsøke å finne ut hva som karakteriserer virksomheter som har lykkes med å gjennomføre avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).
STAMI vil blant annet undersøke hvilke tiltak virksomhetene har satt i gang i forhold til IA-avtalen. Instituttet vil følge opp 50 vellykkede IA-bedrifter som i dag finnes i porteføljen til Idébanken – inkluderende arbeidsliv. Disse bedriftene er trukket inn som eksempler av en rekke organisasjoner som NHO og flere av deres arbeidsgiverforeninger, Kommunenes Sentralforbund (KS) og arbeidslivssentrene fordi de har lykkes med IA-arbeidet, skriver stami.no. STAMI ønsker å finne ut om resultatene har vart og om det er noe ved disse virksomhetenes praksis som kan overføres til andre bedrifter. Prosjektet er et samarbeid med STAMIs fagsekretariat for bedriftshelsetjenesten og Idébanken. Manglende selvtillit og mye ansvar i jobbsammenheng er en dårlig kombinasjon. Undersøkelser har vist at de som har innflytelse over eget arbeid har bedre helse enn andre, men det gjelder ikke hvis arbeidstakeren ikke har tillit til egne evner. En undersøkelse utført ved Drexel-universitetet i Philadelphia, USA viser at en som har god kontroll over egne arbeidsoppgaver likevel kan få helseproblemer dersom vedkommende ikke tror på egen mestring, skriver Dagsavisen. Forskerne har undersøkt forekomsten av det immunstyrkende stoffet immunglobulin i spyttprøver hos forsøkspersoner. Det viste seg at nivåene var langt høyere hos de som hadde tro på egne evner og god innflytelse på eget arbeid enn de som ikke var sikre på om de ville klare jobben.
Lange arbeidsdager og mye overtid øker faren for arbeidsulykker og helseproblemer, mens redusert arbeidstid med samme lønn betyr mindre muskel- og skjelettplager i nakke og skuldre. Disse ikke særlig overraskende konklusjonene trekkes i en rapport laget av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Rapporten Arbeidsforhold og helse er laget av en tverrfaglig gruppe ved instituttet som har sett på internasjonal forskning på området arbeid og helse. Den er oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny arbeidslivslov. Resultatene fra rapporten er noe uklare når det gjelder lange arbeidsdager og fleksibel arbeidstid, men når det gjelder overtid viser forskning en sammenheng mellom økt sykdomsrisiko og mye overtid. Grunnen til at det er vanskelig å si noe sikkert om effekten av fleksibel arbeidstid er at de fleste undersøkelsene ikke skiller mellom fleksibel arbeidstid bestemt av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
Ansatte i fiskeindustrien sliter med helseplager. En undersøkelse viser at det er særlig luftveisplager, muskelplager, hudproblemer og støyproblemer som sliter på de ansatte. Flere enn 900 fiskeindustriansatte i Nord-Norge har deltatt i undersøkelsen som er gjennomført av Universitetssykehuset Nord-Norge. Den gir ikke noe flatterende bilde av helsetilstanden i næringen, det viste seg blant annet at nesten halvparten hadde luftveisplager.
Personvern og cookies