Hvordan håndtere arbeidskonflikter?

(2011)

– Ved konflikter på arbeidsplassen har det vært vanlig at psykologer benytter ulike meglingsteknikker, ofte uten at det er foretatt forundersøkelser om hvor man står rettslig. Dette er feil, sier arbeidsrettsadvokat Harald Pedersen.

– Slik tilnærming kan føre til at sakene blir enda vanskeligere å håndtere, eller at det i verste fall begås nye overgrep mot en eller flere av de involverte, sier  Det Pedersen. Han har sammen med professor i arbeids- og organisasjonspsykologi Ståle Einarsen, skrevet boka Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet.


Arbeidsmiljølovens rammer

Når det oppstår konflikter på arbeidsplassen må man ta utgangspunkt i det juridiske perspektiv, det vil si de rammene arbeidsmiljøloven trekker opp. Arbeidsgiver plikter først å undersøke om arbeidsmiljøloven er brutt, påpeker Pedersen.
Dessuten opererer arbeidsmiljøloven med flere grenser for mellommenneskelig adferd, og sakene kan arte seg forskjellig avhengig av hvor langt konflikten har eskalert, det vil si tiltatt i styrke og intensitet. Det kan være når konflikten er personorientert, og partene opptrer på en slik måte overfor hverandre at reglene om at det skal tilrettelegges slik at det ikke oppstår uheldige psykiske belastninger, eller slik at arbeidstakers integritet og verdighet krenkes, er brutt. Videre kan konflikten ha eskalert så høyt at partenes opptreden er i strid med forbudet mot utilbørlig opptreden eller trakassering.
-Dersom ledelsen ikke tar tak i konflikten, kan det i seg selv resultere i at forbudet mot krenking av integritet og verdighet brytes, understreker Pedersen.

Bruk av styringsretten
Dersom arbeidsgiver ser at en av reglene brytes, må han eller hun bruke styringsretten til å iverksette tiltak.
-Det gjøres normalt ved å gi skriftlige instrukser for ønsket opptreden, eller ved å gi advarsler eller gå til oppsigelse.
I boka beskriver Pedersen og Einarsen hvordan man foretar faktaundersøkelser, for å vurdere om det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven.
-Vi ser også på hvordan arbeidsgiver kan bruke styringsretten for å håndtere de vanskelige personalsakene.
Forfatterne mener også at virksomhetene må bli flinkere til å utvikle prosedyrer for hvordan de skal håndtere denne typen saker på en ordentlig måte.

Kurs

I 2.utgaven av boka Det gode arbeidsmiljø tar Pedersen og Einarsen utgangspunkt i arbeidsmiljøloven som en rettesnor for det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.
– Vi holder også kurs i konflikthåndtering, faktaundersøkelser, arbeidsgivers styringsrett og i utvikling av prosedyrer, opplyser Pedersen.
Mer informasjon finner du på siden: arbeidsmiljospesialistene.no

Personvern og cookies