HVO i petroleumsbransjen – dette må du vite

Bilde av et skip med oljerigg

Petroleumsindustrien er en bransje som medfører høy risiko for de ansatte. Først og fremst er det ofte risiko tilknyttet de arbeidsoppgavene som skal utføres. Samtidig har det de siste årene vært mye generell usikkerhet grunnet nedgang i bransjen. Vilkår for vernetjenesten har blitt dårligere, og da er det desto viktigere med gode og trygge hovedverneombud, med god kjennskap til sin rolle og de oppgaver som medfølger. I store organisasjoner, som det er i petroleumsindustrien, er det ofte flere hovedverneombud. 

Hovedverneombudets rolle og oppgaver

På arbeidsplasser der det er flere enn ett verneombud skal det velges minst ett hovedverneombud. Hovedverneombudet skal samordne verneombudets arbeid, som er å være de ansattes representanter og vise vei i HMS-saker, samt være en samarbeidspartner for ledelsen. I tillegg skal hovedverneombudet:

 

 • være en sentral pådriver i saker som angår helse, miljø og sikkerhet
 • delta i arbeidsmiljøutvalget, med tale-, forslag- og stemmerett
 • være involvert i omfattende endringer i virksomheten, som for eksempel omstillingsprosesser eller byggearbeider 

I petroleumsbransjen, og i store organisasjoner, er det ofte flere hovedverneombud. Når en arbeidsplass har flere arbeidsgivere eller har avdelinger på flere lokalisasjoner, blir det også vanlig å ha et koordinerende hovedverneombud. Vedkommende har som oppgave å koordinere alle hovedverneombudene. 

Arbeidsmiljøsenteret og Equinor arrangerer kurs for HVO i petroleumsbransjen

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer kurset «HVO i petroleumsindustrien». Dette kurset het opprinnelig Vernelederskolen og var et samarbeid mellom Arbeidsmiljøsenteret og Equinor, tidligere Statoil. Kurset varte i tre uker og rettet seg mot plattformsjefer, hovedverneombud og offshore helsepersonell. 

Det viste seg at det var vanskelig å få folk til å komme på langvarige kurs. Kurset ble skalert ned og rettet spesifikt mot hovedverneombudsarbeid i petroleumsindustrien, både offshore og på landanlegg.Arbeidsmiljøsenteret og Equinor samarbeider fortsatt om kurset og Equinor sikrer driften av kurset ved at de sender sine hovedverneombud på det. Kurset er likevel åpent for alle andre fra bransjen som ønsker å delta, og vi har alltid med hovedverneombud fra andre virksomheter også. Dette beriker erfarings utvekslingen i kurset.

Dette lærer du på kurset

Målgruppen for kurset er hovedverneombud i petroleumsindustrien, enten de representerer administrativt eller operativt ansatte, er ansatt på land eller offshore, eller jobber i operatør- eller leverandørselskap. Kurset ledes av seniorkonsulent Nina Berg. Berg har vært fagansvarlig for HMS-rådgiverskolen for petroleumssektoren i mange år, og har høy kompetanse og god kjennskap til hovedverneombudets arbeidsområder i bransjen.

Kurset baserer seg på dialog og erfaringsutveksling, og du vil i løpet av kurset ha fått en innføring i:

 

 • hovedverneombudsrollen.
 • hvordan samhandle med ledelsen
 • hvordan samordne, veilede og utvikle verneombudene
 • forholdet til fagforeningene og deres oppgaver
 • hovedverneombudets rolle i arbeidsmiljøutvalget
 • hvordan forberede og lede møter
 • vernetjenestens rolle ved forebygging og håndtering av konflikter 

Vi legger vekt på å dyktiggjøre folk i rollen som hovedverneombud. Kunnskap om hvordan jobbe opp mot leder og ledelsen, hvordan samarbeide og argumentere, og hvordan beslutninger tas står sentralt i rollen. I tillegg vektlegges kunnskap om hvordan drifte verneombudene og tilrettelegge for en aktiv vernetjeneste.

Krav om grunnleggende kunnskap om HMS-arbeid

For å kunne ta kurset for hovedverneombud i petroleumsbransjen, er det et krav om å ha grunnleggende kunnskap om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i arbeidslivet. Dette innebærer kjennskap til blant annet:

 

 • arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • ulike roller i arbeidsmiljøarbeidet
 • hvordan jobbe for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • hvordan jobbe systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • verktøy for kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen 

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer grunnkurs i arbeidsmiljø, hvor kursdeltakere får en grundig innføring i hva HMS-arbeid innebærer og et godt grunnlag for å ta kurset for hovedverneombud i petroleumsbransjen.

Derfor er det viktig med trygge hovedverneombud i petroleumsindustrien

Petroleumsindustrien blir regulert både gjennom Arbeidsmiljøloven og petroleumsforskriften, og petroleumstilsynet, som er det statlig tilsyns- og forvaltningsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring i petroleumsbransjen. Petroleumsindustrien har flere konkrete krav gjennom regelverk og forskrifter enn mange andre bransjer. Det er fordi stor ulykke potensialet er høyt i bransjen og at bransjen har gått mer aktivt inn og er mer samsnakket om standarder, sammenlignet med andre bransjer. 

Med mange lover, forskrifter og standarder som skal følges, er det viktig at hovedverneombudet er trygg i sin rolle, og har den kunnskapen og de verktøyene som trengs for å kunne samordne og drifte vernetjenesten på en hensiktsmessig måte. Det skal være fokus på samhandling og kommunikasjon. Gode relasjoner betyr mye og enhver virksomhet har mye å tjene på å ha en god tone.

Ta kontakt dersom du lurer på noe

Send oss gjerne en henvendelse eller send en mail til vår seniorkonsulent Nina Berg dersom du har spørsmål om vernetjenesten i petroleumsbransjen, HMS-arbeid eller andre saker vedrørende arbeidsmiljø.

Personvern og cookies