Hver tredje jobber utenom vanlig dagtid

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Hver tredje ansatt arbeider utenom vanlig dagtid. Det er mest utbredt blant ungdom, deltidsansatte og midlertidig ansatte.
Til sammen arbeidet 31 prosent av alle ansatte utenom vanlig dagtid, mandag-fredag klokken 06-18. Det viser Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse for 2. kvartal 2005. Totalt utgjorde dette 648.000 ansatte. De fleste hadde en skift- eller turnusordning. Andelen som arbeidet utenfor vanlig dagtid i 2005 er på samme nivå som i fjor, men har steget med et par prosentpoeng siden 2001.

Vanligst blant unge
Nesten halvparten av de ansatte i alderen 16-24 år arbeider utenom vanlig dagtid. I stor grad er dette deltidsarbeid ved siden av skolegang eller studier. Statistikken forteller at det er mer vanlig å arbeide utenom vanlig arbeidstid for kvinner enn for menn. Deltidsansatte arbeider langt mer utenom ordinær dagtid enn heltidsansatte. Midlertidig ansatte arbeider også i større grad utenfor vanlig arbeidstid enn fast ansatte. Dette gjelder særlig lørdags- og søndagsarbeid, men også kveldsarbeid.

Mest utbredt i hotell- og restaurantnæringen
Arbeid utenom ordinær dagtid er vanligst i hotell og restaurant. To tredjedeler av de som arbeidet her hadde regelmessig lørdagsarbeid, nesten halvparten hadde søndagsarbeid og kveldsarbeid og en av fem hadde nattarbeid. Skift- eller turnusarbeid er mest utbredt i olje- og gassutvinning og i helse- og sosialtjenester. I varehandel er det særlig lørdagsarbeid som skiller seg ut som den mest typiske av disse arbeidstidsordningene. Arbeidsmiljø nr. 7-2005

Personvern og cookies