Hver fjerde bedrift har IA-avtale

Tekst: Turid Børtnes (2004)

Bare 23 prosent av norske bedrifter innen det private næringsliv har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Av disse bedriftene kan hver fjerde rapportere om nedgang i sykefraværet mens hver tiende har hatt en oppgang. Det viser en undersøkelse MMI Univero har foretatt for Arbeidsmiljøsenteret i mars i år.
Resultatene fra den ferske undersøkelsen viser at bedrifter som har en IA-avtale står sterkere rustet enn andre når det gjelder å redusere det økende sykefraværet. Men undersøkelsen viser også at mange trenger bistand for å få resultater. Oppsiktsvekkende nok er det hele 15 prosent av virksomhetene som har tegnet avtale som ikke vet om sykefraværet deres har gått opp eller ned etterpå.

Flest blant de største
Undersøkelsen er foretatt blant et representativt utvalg av bedrifter over hele landet med mer enn ti ansatte. Det store flertallet av virksomhetene er små eller mellomstore med mellom 10 og 49 ansatte. Bransjene fordeler seg på industri, handel, servicevirksomhet, finansiell tjenesteyting og annen tjenesteyting. Det er først og fremst de større bedriftene som har tegnet IA-avtale og som også har oppnådd resultater som gir seg utslag på sykefraværet. Godt over halvparten av virksomheter med mer enn hundre ansatte har en slik avtale. Til gjengjeld er det bare 14 prosent av småbedriftene med mellom 10 og 24 ansatte som har IA-avtale.

Oslo er jumbo
Den samme fordelingen finner vi hvis vi ser på omsetning i kroner. Virksomhetene med størst omsetning har også den høyeste andelen IA-bedrifter. Oslo-området ligger på jumboplassen, bare 14 prosent av virksomhetene med avtale er hjemmehørende her. Nærmere dobbelt så høy andel har avtale på resten av Østlandet, med Trøndelag og Nord-Norge og Sør- og Vestlandet hakk i hel. Innenfor de forskjellige bransjene er industri og finansiell og annen tjenesteyting de beste med størst andel virksomheter som er med i IA-ordningen. På jumboplass befinner handelsvirksomhet seg. Det store flertallet kom sent med i ordningen, over halvparten tegnet avtale i løpet av 2003. En stor andel har ventet helt til inneværende år. Som kjent inngikk partene i arbeidslivet avtale om inkluderende arbeidsliv høsten 2001 og i begynnelsen av 2002 kom de første virksomhetene med.

Virker på fraværet
IA virker, det er de fleste fagfolk på området enige om, og det viser også Arbeidsmiljøsenterets undersøkelse. 25 prosent av virksomhetene med avtale har hatt en nedgang i sykefraværet siden IA-avtalen ble inngått. 10 prosent har opplevd økning, 15 prosent vet ikke og 50 prosent har uendret fravær. I denne perioden har de fleste norske virksomheter hatt en markert økning i sykefraværet, så selv om flertallet av bedrifter ikke har hatt noen endring, er dette likevel et bra resultat. Ser vi på utviklingen av sykefraværet i bedriftene i perioden 2002 til 2003, finner vi at 21 prosent av virksomhetene med IA-avtale har hatt en nedgang i sykefraværet på 10 prosent eller mer, mot 16 prosent for dem uten avtale. 13 prosent med avtale har hatt tilsvarende økning i fraværet, mot 11 prosent uten avtale. Direktør Bjørn Kvernberg i MMI, som er prosjektansvarlig for undersøkelsen, opplyser at fordi man i dette tilfellet ikke vet når virksomhetene fikk en IA-avtale, skal man være forsiktig ved tolkning av akkurat disse resultatene. Hvis det har gått lengre tid siden avtalen ble inngått, kan effekten av kampanjeperioden ha flatet ut og hvis avtalen er helt fersk, kan det være for tidlig å vente resultater. Men tendensen er klar, den viser at IA-avtalen reduserer sykefraværet.

Mangler oversikt
Ganske overraskende er det hele 15 prosent av de deltakende bedriftene som svarer at de ikke vet om sykefraværet har økt eller gått ned etter at de ble IA-virksomhet. Dette kan skyldes mangelfulle rutiner på HMS-området i de aktuelle virksomhetene. Men det kan også være en indikasjon på den høye omstillingstakten i næringslivet i perioden, noe som kan gjøre det vanskelig å følge med på fraværsutviklingen. Det er særlig de mellomstore bedriftene med mellom 50 og 99 ansatte som svarer at de ikke kjenner utviklingen i sykefraværet. I de største virksomhetene er oversikten bedre. En del bedrifter vet heller ikke når de har tegnet IA-avtale, det gjelder særlig de største. Dette er antagelig et uttrykk for at de største virksomhetene har ganske hyppigere utskiftninger i staben som driver med HMS enn de mindre virksomhetene.

Personvern og cookies