Hver femte jobber overtid

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Overtiden har begynt å øke igjen i en del næringer slik som olje- og gassutvinning og industri og bergverksdrift. Andre næringer er uendret eller har litt mindre overtid enn på samme tid i fjor, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse. Litt mer enn hver femte arbeidstaker jobbet overtid i annet kvartal 2002.
Dette tallet har holdt seg uendret siden 2000, og representerer en nedgang sammenlignet med siste halvdel av 90-tallet. Det jobbes aller mest overtid i bergverksdrift med nesten 34 prosent av de ansatte, fulgt hakk i hel av olje- og gassutvinning. Deretter følger jordbruk og skogbruk og tjenesteyting og eiendomsdrift. Yrkesgrupper med lavest overtidsbelastning er undervisning og helse- og sosialtjenester med 13 prosent. Tallene viser at det arbeides langt mer overtid i grupper med høyere utdanning enn blant dem med lavere, det gjelder henholdsvis 26 prosent og 18 prosent. Menn jobber mer overtid enn kvinner, men litt overraskende er forskjellen mellom kjønnene minst i aldersgruppen 25 til 29 år. Samlet overtid blant heltidsansatte i annet kvartal i år tilsvarte ca 65.000 årsverk, noe som er 4,6 prosent av alle årsverk utført av heltidsansatte.
Personvern og cookies