– Hvem har ansvar på byggeplassene?

Tekst: Turid Børtnes (2010)

– Det er mye positivt i den nye byggherreforskriften, men jeg savner en klarere presisering av roller og ansvarsfordeling, sier Lars G. Wessel Johnsen.

Han er fagdirektør Risk managment i Factor Insurance Group AS har 20 års erfaring fra helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid med stor vekt på risikovurdering og -styring i næringsliv og offentlig virksomhet. Han etterlyser en tydeligere klargjøring av roller og ansvar i den nye byggherreforskriften som trådte i kraft 1. januar i år.

Verne arbeidstakerne
Forskriftens formål er å sørge for gode og sikre arbeidsforhold for alle som arbeider på bygg- og anleggsplasser. Dette skal oppnås blant annet gjennom en forbedret organisering og styring av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for de ulike aktørene på disse arbeidsplassene.
Det er på dette området Wessel Johnsen mener at myndighetene burde gått en ekstra runde i arbeidet med forskriften, og foretatt en systemsjekk på hvordan bestemmelsene vil fungere i praksis.
I følge den nye forskriften har både byggherre, koordinator, byggherrens representant (som ivaretar byggherrens plikter) og den prosjekterende ansvar for at bestemmelsene i forskriften gjennomføres. I tillegg plikter arbeidsgivere og enmannsbedrifter på byggeplassen å følge gjeldende lover og forskrifter samt byggherres og koordinators anvisninger.

– Uklar rollefordeling
– Problemet er de ulike rollene og ansvarsdelingen mellom dem, mener Wessel Johnsen.
Han peker særlig på at det mangler presisering av ansvarsdelingen mellom byggherren, koordinatoren og den representanten byggherren kan velge til påta seg en del plikter på hans vegne. Byggherren kan skriftlig avtale at en person eller firma/organisasjon kan gjennomføre en del av de pliktene forskriften pålegger byggherren.
Arbeidstilsynet skriver på sin faktaside om byggherreforskriften at selv om en slik avtale er inngått, vil byggherren holdes ansvarlig for eventuelle uforsvarlige forhold som kan ledes tilbake til beslutninger foretatt av byggherren selv.
– Dette kan skape uklarheter i de tilfellene der uforsvarlige forhold ikke kan ledes direkte tilbake til byggherren. Dette åpner for at ansvaret kan skyves over fra byggherren til hans representant, siden representanten regnes som et eget pliktsubjekt. Byggherren kan avtale seg bort fra ansvaret. Forskriften burde være slik utformet at det er ansvaret som plasseres der det hører hjemme, ikke oppgavene.

Bukk og havresekk
I følge forskriften skal det også pekes ut en eller flere koordinatorer for arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Denne rollen kan byggherren selv velge å ha.
Men samtidig er byggherren pålagt å vurdere om den som pekes ut har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator.
Wessel Johnsen mener at det kan bli rollekonflikter hvis samme person som har sterke økonomiske interesser i fremdriften av byggeprosjektet, også skal påse at det hele veien tas hensyn til helse og sikkerhet.

Mye positivt

På den annen side inneholder forskriften svært mye positivt. Wessel Johnsen nevner som eksempel krav om å utarbeide en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som blant annet beskriver alle risikoforhold i prosjektet og hvordan de skal håndteres. Dette er byggherres ansvar. En slik plan skal utarbeides før oppstart av byggearbeidene og være lett tilgjengelig på arbeidsplassen.
Videre skal risikoreduserende og forebyggende tiltak med priser inn i tilbudsgrunnlaget for prosjektet. Entreprenøren skal også informere byggherren hvis det dukker opp nye risikoforhold underveis. Byggherren plikter å sørge for at det sendes inn en forhåndsmelding til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet senest en uke før start.
På bygge- eller anleggsplassen skal arbeidsgivere innarbeide relevante deler av SHA-planen i bedriftens system for internkontroll.
Den nye byggherreforskriften gjelder ikke for vanlige forbrukere, det vil si privatpersoner som bygger hus, hytte eller får utført annet arbeid unntatt bestemmelsen om å sende inn forhåndsmelding.

Personvern og cookies