Hva stresser politifolk?

(2005)

Forskere ved Universitetet i Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Folkehelseinstituttet har sett på hvilke faktorer som virker spesielt stressende innen politiyrket. De har også sett på hvor ofte politifolk blir utsatt for de belastende situasjonene. Den største belastningen i yrket er når en kollega blir skadet på jobb, men dette er hendelser som forekommer svært sjelden. Stor arbeidsbelastning, derimot forekommer ofte, men blir ikke sett på som en viktig stressfaktor. Manglende støtte fra overordnede og alvorlige lovbrudd eller store ulykker havner på midten av stress-lista. Kvinner opplever stress sjeldnere, men når de utsettes for det synes de det er mer belastende enn menn. Men forskjellene på kjønnene er små.
HMS innen havbruk
Forskere ved SINTEF Fiskeri og havbruk har tenkt seg frem til neste generasjon havbruksbåt på tegnebrettet. Den er tegnet på grunnlag av utøvernes egne erfaringer og forskernes sikkerhetsvurderinger. – Vi har snakket med oppdretterne ved merdene, gjort risikoanalyser selv og fått mange innspill som vi har tatt med i våre vurderinger av hva som kan redusere risikoen for belastningsskader og ulykker om bord. Deretter har vi visualisert dette, sier industridesigner Mats A. Heide ved SINTEF. Havbruksnæringen er en meget utsatt arbeidsplass med mange arbeidsulykker. De ansatte jobber med store krefter på en arbeidsplass som er i konstant bevegelse. Det er bakgrunnen for prosjektet som er finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond. Blant løsningene er flyttbart løfteutstyr, fjernstyring av kraner og bedre sikring av last ved hjelp av fastmonterte binger. Flytting av merder og stramming av forankringene er meget risikoutsatte arbeidsoperasjoner som kan bli sikrere ved bruk av den nye båtprototypen. @5;Ryggsmerter utbredt plage
Smerter i nedre del av ryggen er utbredt, ikke minst blant pleiepersonell. I Norge rapporterte 56 prosent av hjelpepleiere i en stor undersøkelse at de hadde vært plaget av slike smerter i løpet av de siste 14 dagene. Forsker dr. med. Willy Eriksen ved Universitetet i Oslo har sett på hva som øker og hva som kan forebygge risikoen for slike plager. Ikke overraskende viser det seg at mekaniske belastninger med tunge løft og vridninger øker faren for plager. Pleiere som løfter, bærer eller dytter tunge møbler eller utstyr mer enn fire ganger i gjennomsnitt per skift er ekstra utsatt. Noe av det samme gjaldt forflytninger av pasienter i sengeleie. Manglende støtte fra overordnede og lite positiv kultur på jobben slo også negativt ut. Eriksen mener det må arbeides for å få til mindre belastende håndtering av tungt medisinsk utstyr og andre gjenstander. En støttende og oppmuntrende kultur på jobben er viktig, dessuten må spesielt utsatte enheter som sykehjem få mer personell og kompetanse.

Luftrensere – liten hensikt
Elektrostatiske luftrensere som skal fjerne støv på kontorarbeidsplasser, fjerner en del av støvkonsentrasjonene, men helseeffektene er likevel svært små. Dette viser en undersøkelse av 80 kontoransatte foretatt av overlege Knut Skyberg ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Helsegevinstene er begrenset, men personer som er særlig følsomme for støv kan ha nytte av slike luftrensere. Forsøkspersonene ble delt i to like grupper, den ene fikk en velfungerende luftrenser av aktuell type, den andre en der den elektrostatiske delen ikke fungerte. Den elektrostatiske luftrenseren reduserte støvet med nesten 46 prosent, den andre reduserte støvet med 18 prosent. Helseeffektene ble målt ved et spørreskjema og en undersøkelse av luftveiene. Forskjellene var svært små, men store nok til at utvalgte personer kan ha nytte av slike luftrensere. Arbeidsmiljø nr. 4- 2005

Personvern og cookies