Hva kan en bedriftshelsetjeneste tilby?

(2005)

 

Bedriftshelsetjenesten i Norge består av 700-800 enheter og dekker omkring 60 prosent av alle arbeidstakere. Omtrent halvparten av ordningene dekker en enkelt bedrift, såkalte egenordninger. Resten dekker flere bedrifter og kalles gjerne fellesordninger.

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) kreves det vanligvis minst 1000 ansatte for at det skal være hensiktsmessig å opprette en egenordning. De gjennomsnittlige kostnadene til bedriftshelsetjeneste er omkring 1100 kroner per ansatt i året. Vanlig bemanning i bedriftshelsetjenesten (BHT) er lege, sykepleier, fysioterapeut og yrkeshygieniker. Myndighetene stiller ingen formelle krav til kompetanse eller hvilke yrkesgrupper som skal jobbe i et slikt team. Det er overlatt til bedriften. Det er derfor en fordel at bedriftene sjekker at bedriftshelsetjenesten har gjennomført grunnopplæring i BHT og gjerne også kan levere spesialistkompetanse på flest mulig områder innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Hva gjør bedriftshelsetjenesten?
Arbeidsgiver er ansvarlig for eget arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten skal bidra til dette gjennom forebyggende og helsefremmende arbeid. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål, være bedriftens sakkyndige innen HMS og samarbeide nært med både ledelsen og de ansatte i pakt med etiske retningslinjer og lov om taushetsplikt. Bedriftshelsetjenesten kan yte bistand ved: – Arbeidsmiljøkartlegging, risikoanalyse og gjennomføring av tiltak  – Nyetablering eller endring av arbeidsplasser, lokaler og utstyr  – Organisatoriske arbeidsmiljøproblemer og konfliktarbeid  – Informasjon og opplæring innen HMS  – Tilrettelegging av arbeidsplassen for den enkelte  – Attføring og rusforebyggende arbeid  – Helseovervåking av ansatte når dette er påkrevd på grunn av arbeidsmiljøet  – Oppfølging av ansatte med yrkesrelaterte helseplager

Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste?
Den såkalte bransjeforskriften beskriver nærmere hvilke bransjer som må ha bedriftshelsetjeneste. Eksempler på slike bransjer er skogbruk, bergverk, industri og verkstedsvirksomhet, hotell- og restaurantbransjen, renovasjon, transport, lasting og lossing, politi og brannvesen. I forslaget til ny arbeidsmiljølov, som ble lagt frem i februar, foreslår man å utforme en ny bransjeforskrift.

Regelverk 
På Arbeidstilsynets hjemmesider finner du de mest relevante reglene. Klikk inn på: http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/ Under lover finner du arbeidsmiljøloven. Under forskrifter finner du blant annet forskrift for verne- og helsepersonale, som beskriver hva en arbeidsgiver kan kreve av en BHT (forskrift 518), bransjeforskriften, som viser hvilke bransjer som skal ha BHT ( forskrift 501) og internkontrollforskriften, som forteller hvilken form for HMS-arbeid arbeidsgiver plikter å iverksette. ( forskrift 544).

Fremdeles noe du lurer på?
Hvis du ønsker en oversikt over bedriftshelsetjenester i Norge kan du kikke innom hjemmesiden til Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten ved STAMI. Du finner den her: www.stami.no/fagsek/. Under BHT-register får du en oversikt som er ordnet både alfabetisk og geografisk. Hvis du har spørsmål om bedriftshelsetjeneste kan du kontakte fagsekretariatet på: 231951 00 eller fagsekbht@stami.no Du kan også kontakte Direktoratet for arbeidstilsynet på: 22957000. (Kilde: Overlege ved Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten ved STAMI, Arve Lie, forslaget til ny arbeidsmiljølov) Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies