Hva er prøvetid?

Fotografi av noen som tar hverandre å hånda

Prøvetid er et verktøy for arbeidsgivere, som gir dem muligheten til å prøve ut den nyansatte på arbeidsplassen. Slik kan alle parter være trygg på at de har funnet riktig person til arbeidet. Prøvetiden er en periode i starten av et arbeidsforhold hvor arbeidstakeren er ansatt, men betingelsene for oppsigelse er annerledes enn ved vanlig ansettelse. 

For at prøvetiden skal fungere slik den skal, er det en forutsetning at arbeidstaker får muligheten til å prøve seg frem, får en tilfredsstillende opplæring i sine nye arbeidsoppgaver og får kjennskap til de krav som stilles til dem. 

Formålet med prøvetiden er at både arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne teste arbeidstakers egnethet til stillingen i en tidsbegrenset periode. Det betyr at hvis den nyansatte i løpet av prøvetiden viser seg å være uskikket for stillingen, til tross for tilfredsstillende opplæring og oppfølging, åpner prøvetiden for enklere og raskere oppsigelse enn ved vanlig ansettelse. Det er forøvrig viktig å nevne at krav om saklighet og dokumentert oppfølging av den ansatte også gjelder i prøvetiden.

Det er arbeidsgiver som bestemmer om du skal ha prøvetid før du blir fast ansatt. For at prøvetiden skal være gyldig, må avtalen være skriftlig og inngått senest én måned etter at arbeidstakeren har startet i jobben. Det kan avtales prøvetid i alle typer arbeid, også i midlertidige stillinger, vikariat og åremål.

Prøvetiden er et viktig verktøy i ansettelsesprosessen

Prøvetiden er et verdifullt verktøy for både arbeidstaker- og giver hvis den brukes på riktig måte. Det kreves alltid tilvenning når det kommer en ny ansatt til en virksomhet, både for de øvrige ansatte, ledelsen og den nyansatte. Ved tett oppfølging i prøvetid, er det større sjanse for at vedkommende vil trives og tilpasse seg arbeidsplassen, samtidig som arbeidsgiver får muligheten til å danne seg et riktig inntrykk av den ansatte i prøvetiden.

Hvor lenge varer prøvetiden?

Etter arbeidsmiljølovens § 15-6 skal prøvetiden avtales skriftlig og for et bestemt tidsrom. Og etter arbeidsmiljøloven § 16-6 kan prøvetiden ikke være lengre enn seks måneder.

Arbeidsgiver kan forlenge den avtalte prøvetiden dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i denne perioden. Prøvetiden skal da forlenges med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Dette kan kun skje når arbeidstaker er skriftlig orientert ved ansettelse om at dette er mulig. Arbeidstaker skal skriftlig orienteres om forlengelsen, før prøvetiden har utløpt. Hvis fraværet er forårsaket av arbeidsgiver er det ikke lov å forlenge prøvetiden.

Oppsigelse i prøvetiden

Som arbeidstaker har du et stillingsvern, også i prøveperioden. Stillingsvernet er nedtegnet i Arbeidsmiljølovens § 15-6. I loven står det at ved oppsigelse av arbeidstaker som er skriftlig ansatt på en bestemt prøvetid, skal oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers:

  • tilpasning til arbeidet
  • faglige dyktighet, eller 
  • pålitelighet

Bestemmelsene i paragraf 15-6 er kun gjeldende dersom oppsigelsen blir gitt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. 

Arbeidsgiver og arbeidstaker har samme rettighetene ved en oppsigelse i prøvetid, som i en ordinær ansettelse. Det betyr at det er visse krav og prosesser som skal gjennomgås før oppsigelsen finner sted. Saklighetskravet skal følges og arbeidsgiver plikter å dokumentere oppfølgingen av den ansatte i prøvetid. 

Det som skiller oppsigelse i prøvetid fra oppsigelse i en ordinær stilling er at oppsigelsestiden er kortere i prøvetiden. Dersom arbeidstakeren er ansatt med skriftlig og gyldig kontrakt  på bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager.

Krav om saklig begrunnelse ved oppsigelse

Hvis oppsigelsen er begrunnet i andre forhold enn punktene nevnt ovenfor, må oppsigelsen oppfylle saklighetskravet på samme måte som ved en ordinær oppsigelse, men den saklige grunnen kan være enklere i prøvetiden. Unntaket er hvis noe annet er avtalt skriftlig eller fastsatt i en tariffavtale.

Ta kontakt med Arbeidsmiljøsenteret

Har du noen spørsmål angående prøvetid? Send gjerne en mail til en av våre seniorkonsulenter Aud Steiring eller Hilde Hus Svanevik. Har du noen spørsmål om arbeidsmiljø generelt, eller ønsker å komme i kontakt med Arbeidsmiljøsenteret? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne!

Personvern og cookies