Hva er en god bedriftshelsetjeneste?

Tekst: Arve Lie (2007)
God BHT er et verktøy for å evaluere BHT for å få økt kvalitet på tjenestene. Første versjon kom i 2000. Nå foreligger en ny, revidert versjon, God BHT 2007. Den ligger ute på nettet, og kan være et nyttig bidrag i satsingen på BHT som myndighetene nå legger opp til.
Da Rogalandsforskning evaluerte bedriftshelsetjenesten (BHT) i 1998 kom det fram at BHT mange steder var litt usynlig for virksomhetene.(1) Mange ledere og tillitsvalgte var ikke helt klar over hva BHT drev med og økt kundeorientering og satsing på kvalitet var en av anbefalingene fra rapporten.

Evalueringsverktøy
I kjølvannet av det tok vi i Fagsekretariatet for BHT initiativet til å lage et evalueringsverktøy sammen med bl.a. BHT i Norge, partene i arbeidslivet og myndighetene. Det var en omfattende prosess som gikk over nesten to år og som til slutt munnet ut i et evalueringsverktøy God BHT som senere har fått ganske mye oppmerksomhet, særlig den første tiden etter at det var ferdig.(2) Nå, da Arbeids- og inkluderingsdepartementet startet en ny utredning av BHT i Norge bestemte vi oss for å lage en revidert utgave av God BHT. Bakgrunnen for det er at mye har skjedd siden år 2000. Vi har fått fastlegeordningen, avtalen om et inkluderende arbeidsliv og ny arbeidsmiljølov, bare for å nevne noe. I tillegg har det skjedd en dreining i kommersiell retning med flere nettverksdannelser og oppstart av en stor kjede på markedet, Hjelp 24. Flere bedriftshelsetjenester er blitt underleverandører av tjenester til andre BHT.

Store endringer på syv år
Siden God BHT var ferdig i 2000 har vi gjort en rekke erfaringer. God BHT har vært en del av grunnopplæringen for BHT, og det har fungert bra. Evalueringsverktøyet er blitt brukt på flere måter, først og fremst til evaluering, alene eller sammen med virksomheten, men også som et dialogverktøy mellom virksomhet og BHT og som grunnlag for virksomheters kravspesifikasjon når de skal tegne avtaler med en bedriftshelsetjeneste. Hva er så nytt i God BHT 2007? I den forrige versjonen ble det tidlig klart at man ikke bare evaluerte BHT, men også virksomhetens interesse og evne til å bestille og legge til rette. I God BHT 2007 har vi derfor splittet dette opp slik at man nå evaluerer BHT og virksomhet hver for seg. Det finnes som i forrige versjon, 15 elementer som man evalueres opp mot, men det har skjedd en del tekstmessige justeringer og forbedringer. Vi tror at det nye verktøyet blir lettere å bruke, kanskje særlig som dialogverktøy mellom BHT og virksomhet.

Høy faglig standard
Idealet for en god BHT er at den skal holde en høy faglig standard, og klarer å forholde seg til de ulike roller den skal ha overfor virksomheten. BHT samarbeider aktivt med virksomheten og bidrar til medvirkning og egenaktivitet fra ledelse og ansatte. BHT bruker anerkjente metoder, arbeider tverrfaglig og bidrar både til gode tiltak, god dokumentasjon, regelmessig evaluering og kontinuerlig forbedring. BHT inviterer til en løpende dialog om hvilke tjenester det er behov for.(3) Tilsvarende er idealet for virksomheten at den holder en høy standard i HMS arbeidet og etterspør et tilsvarende høyt faglig nivå på BHT. Virksomheten ser behovet for involvering av ledere og ansatte i HMS-arbeidet og måler ledelsens innsats. Virksomheten ønsker BHT som en pådriver i HMS-arbeidet og legger forholdene til rette for dette. Virksomheten stiller krav til BHT og etterspør BHTs bidrag til dokumentasjon, evaluering og kontinuerlig forbedring. Virksomheten inviterer til en løpende dialog om hvilke tjenester det er behov for.(3)

Grunntenkningen i arbeidsmiljøloven
Elementene som det evalueres mot heter kompetanse og tverrfaglighet, kvalitetssystem, etikk, virksomhetsplanlegging i BHT, kunderelasjon, informasjon og markedsføring, HMS-planlegging, kartlegging og risikovurdering, tiltak, undervisning og rådgivning, helsefremmende arbeidsplasser, målrettet helseovervåking, arbeidsmedisinsk poliklinikk, inkluderende arbeidsliv og rusmidler og spilleavhengighet. Den HMS-kyndige leser kan lett se at det er grunntenkningen i arbeidsmiljøloven med forskrifter som gjennomsyrer dette verktøyet.

Satser mer på BHT
Det vi håper å ha lykkes bedre med denne gangen, er å synliggjøre at det ikke blir noen God BHT hvis ikke både virksomhet og BHT stiller opp for hverandre og bidrar felles til bedre helse og arbeidsmiljø. Litt spissformulert kan man si at enhver virksomhet får den BHT den fortjener, men at også enhver BHT får den virksomheten den fortjener. Innser man det, er sjansen større for at man lykkes. Myndighetene har nå valgt å satse mer på BHT i årene framover. Det foreligger blant annet et forslag om en utvidelse av den såkalte bransjeforskriften, som sier hvilke bransjer som plikter å ha BHT, og mye tyder på at også en godkjenningsordning for BHT er på vei.(4) Arbeidstilsynet er dessuten blitt pålagt en særskilt plikt til å føre tilsyn med BHT. Vi håper at God BHT 2007 kan bidra til at myndighetenes satsing vil bære frukter. God BHT 2007 ligger nå ute på Internett og kan lastes ned av den interesserte. Mer opplysninger om God BHT 2007 finner du på STAMIs hjemmeside, www.stami.no, under BHT-sekretariatet.

Personvern og cookies