HR-ledelse på full fart inn i norsk arbeidsliv

Tekst: Grethe Ettung (2011)

En ledelsesfilosofi som begrenser de tillitsvalgtes påvirkning.

Norsk Ledelsesbarometer, som flere tusen av Ledernes medlemmer besvarte for noen måneder siden, er nå klart. Medlemmene har angitt sitt syn på temaet HR-ledelse.

Tillitsvalgte har begrenset påvirkning
Mens norsk ledelse, lov- og avtaleverk anerkjenner tillitsvalgte og vernombuds sentrale plass i en bedriftsorganisasjon, og derved åpner for at tillitsvalgte skal ha mulighet for innflytelse på alle nivåer i bedriften, har HR-ledelse et annet verdisyn. Kort oppsummert skal mål settes ovenfra, og de ansatte kan kun påvirke sine arbeidsbetingelser i direkte dialog med nærmeste leder. Med en slik ledelsesfilosofi er det naturlig at de områdene tillitsvalgte kan påvirke er begrenset.

Human Resources Management (HRM) vs. norsk ledelse
En viktig årsak til utviklingstrekkene vi ser på ledelsesområdet kan være den voksende innflytelse HRM har på utdanning og tenkning innenfor ledelsesområdet. HR-modellen henter sin inspirasjon fra amerikansk ledelsesfilosofi, som individualiserer forholdet mellom ansatte og ledelse. Ledelse dreier seg svært ofte om å skape oppslutningen om gitte mål. Målene settes vanligvis fra eier/toppledelse, og er i liten eller ingen grad gjenstand for påvirkning og endring fra de ansatte i et selskap.

Den norske modellen
Dette står ofte i motsetning til mye av det som kjennetegner norsk ledelse, eller ledelse i ”den norske modellen”. Her tillegges partsforholdet stor vekt, ansatte skal også ha muligheten til å påvirke rammevilkår strategi og overordnede mål. Motsetningen mellom disse to modellene kan være et viktig grunnlag for å forstå hvorfor de resultatene vi får på konkrete spørsmål om muligheter for innflytelse spriker kraftig. Inspirasjon fra HR-tenkning kan også være med på å forklare hvorfor tillitsvalgte får en lite framtredende plass i mange prosesser, også i bedrifter som på de fleste områder praktiserer en ledelsesmodell som både er inkluderende og respekterer fagforeninger og tillitsvalgtes rolle.

Ledelsesbarometeret er delt i to deler
Den største delen behandler mulighetene ansatte og tillitsvalgte har til å påvirke ledelsen i egen bedrift. Hvilke muligheter finnes i praksis for arbeidstakerinnflytelse? Hva kan være hindrene? Hvorfor er forskjellen stor fra bedrift til bedrift?
En kortere del to, tar for seg enkelte viktige områder spesielt for barnehagesektoren. Innledningsvis sies det noe om hvor vanskelig det er å være leder i dag. Mange ønsker å gi gode råd, men rådene kan ofte sprike voldsomt og være innbyrdes motstridene

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte.

Les rapporten her

Personvern og cookies