Høyest sykefravær blant lavt utdannede

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Ufaglærte og lavt utdannende har høyest sykefravær. De står også for den største andelen av uførepensjoneringer. Det viser en ny undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Undersøkelse er foretatt blant 12.500 yrkesaktive i perioden 2001 -2005. Fysisk krevende arbeid, skiftarbeid og lite støtte fra nærmeste leder, øker risikoen for fravær. Det viser seg at kvinner har nesten dobbelt så høy risiko for langtidsfravær, over åtte uker, som menn. 41 prosent av kvinnene og 24 prosent av mennene hadde ett eller flere langtidsfravær i perioden. Det er særlig ufaglærte og ansatte med lav utdanning som har høy risiko for langtidsfravær. For menn øker langtidsfraværet med økende alder, mens for kvinner er det den yngste gruppen som har høyest fravær. Dette skyldes i stor grad sykefravær i forbindelse med svangerskap. Gjennomsnittlig sykefraværsprosent i oppfølgingsperioden for hele utvalget er på 5,3 prosent. Utdanning slår klart inn, særlig for menn. Menn med lav utdanning har over dobbelt så høyt sykefravær som menn med høy utdanning, henholdsvis 6,3 og 2,9 prosent.

Personvern og cookies