Høy pris for arbeidsulykker

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Ulykker i bygg- og anleggsbransjen forårsaker hvert år 4.500 tapte leveår med full helse. Arbeidstilsynet (AT) har beregnet det samfunnsøkonomiske tapet for disse skadene til 1,5 milliarder kroner. 

Tallene bygger på undersøk­elser ved Oslo Legevakt og Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Dette er vurdert sammen med Arbeidstilsynets statistikk over dødsulykker i arbeidslivet og Finansdepartementets be­­regn­­ing av verdien av tapt liv ved ulykke i Norge.

Enorm gevinst
Beregningene, som er utført av rådgiver Nils Henning Anderssen i Direktoratet for arbeidstilsynet, viser at det ligger svært store samfunnsøkonomiske gevinster i å investere i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. – Dette viser også betydning­­en av Arbeidstilsynets forebyggende arbeid når det gjelder å redusere antallet skader, sier tilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen. – Det er riktig å prioritere ulykkesforebygging i denne sektoren. Arbeidsulykker kan ha dramatiske menneskelige konsekvenser, derfor er det så viktig å forebygge slike skader. Beregningene tar utgangspunkt i et samfunnsmessig tap på 15 millioner kroner ved en dødsulykke. Ved andre personskader er kostnadene mindre, avhengig av hvor alvorlig skaden er og hvor lenge tapene i helsetilstanden varer. Det benyttes en vid definisjon av helsetilstand, som omfatter evnen til å fungere normalt i dagliglivet og følelsen av fysisk, mentalt og sosialt velvære.

Personvern og cookies