Hovedverneombudets oppgaver og rolle

To kvinner snakker sammen og ser på nettbrett

Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid. Verneombudene er de ansattes representanter, og skal fungere som veivisere i HMS-saker. De skal også være en samarbeidspartner for ledere og ledelsen.

Et hovedverneombud skal velges der det er flere enn ett verneombud, og omfattes av de samme reglene som verneombudene.

Et hovedverneombud skal:

 • samordne verneombudenes virksomhet og aktiviteter
 • støtte og veilede verneombudene i sitt arbeid
 • være en sentral pådriver i HMS-spørsmål
 • avgjøre hvilket verneombud en sak hører inn under, dersom det finnes tvil
 • delta i arbeidsmiljøutvalget, og har tale-, forslags- og stemmerett
 • være involvert i omfattende endringer som byggearbeider, omstillingsprosesser, rasjonaliseringer med mer

Hovedverneombudets myndighet

Utover oppgaven med å samordne verneombudenes virksomhet, har hovedverneombudet samme myndighet som verneombudene. Både et hovedverneombud og et verneombud har stansingsrett etter arbeidsmiljøloven § 6–3. Dette betyr at de kan stanse arbeidet i virksomheten dersom det foreligger en umiddelbar fare for liv eller helse og hovedverneombudet ikke selv straks kan avverge faren. Siden de har samme myndighet, kan hovedverneombudet utøve stansingsretten uavhengig av verneombudets vurdering, men den kan ikke omgjøre verneombudets beslutning.

Det er ikke hovedvernombudets jobb å ta over et verneombuds oppgaver, dersom den ikke utfører vervet sitt på en tilfredsstillende måte.

Slik velges hovedverneombudet

Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv i virksomheten. Dersom det er èn eller flere fagforeninger organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan den/disse fagforeningene utpeke hovedverneombudet. Dersom de ikke blir enige, kan verneombudene velge. Blir det stemmelikhet mellom verneombudene, avgjøres det etter loddtrekning.

Det skal velges en stedfortreder for hovedverneombudet. Reglene som gjelder for hovedverneombudet gjelder tilsvarende for stedfortrederen.

Vervet gjelder for to år av gangen, før det skal holdes gjenvalg, men det er vanlig for et hovedverneombud å bli gjenvalgt opp til flere ganger.

Hvor nøytral skal man være som hoved- og verneombud?

Som hovedverneombud skal man etterstrebe å være så nøytral som mulig. Man skal ikke ta parti i konflikter, men man kan legge press på arbeidsgiver for at de skal løse en sak.

Man skal for eksempel ikke gå inn i en konflikt eller i en sak vedrørende kolleger og velge side. Dette fordi man er alle ansatte sitt verneombud eller hovedverneombud. Rollen er kun å påse at saker blir løst på den måten bedriften har bestemt. Alle ansatte i virksomheten har et verneombud, det er kun arbeidsgiver eller den arbeidsgiver har satt til å lede virksomheten som ikke har et verneombud, det vil si daglig leder eller direktør. Derfor er det viktig at verneombudet eller hovedverneombudet er nøytralt.

Dette er selvfølgelig en svært vanskelig balansegang, og et av temaene som ofte dukker opp på våre nettverksmøter for hovedverneombud. Les mer om nettverksmøtene her.

Frikjøpt fra øvrige arbeidsoppgaver

Noen hoved- og verneombud blir frikjøpt fra sine vanlige arbeidsoppgaver, for å få tid til å utføre sitt vernearbeid. Noen jobber eksempelvis halve tiden med vernearbeid, og halve tiden med sine vanlige oppgaver. Den nøyaktige fordelingen er opp til hver enkelt virksomhet å avgjøre. Arbeidsmiljøloven sier at verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på en forsvarlig måte, og at oppgavene i alminnelighet skal utføres innenfor vanlig arbeidstid. Overtid skal kompenseres med overtidsbetaling.  

Hvordan bli tryggere i rollen som hovedverneombud?

Vi arrangerer nettverksgrupper for hovedverneombud i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Samlingene bruker gruppens egne ressurser, noen ganger med innspill fra eksterne bidragsytere, og alltid med kyndig veiledning fra en av Arbeidsmiljøsenterets konsulenter. I gruppen kan du også få hjelp med konkrete saker du jobber med.

Kurset vårt «Hovedverneombudets rolle og oppgave» skal utvikle deg til å bli en ressursperson og samarbeidspartner innen HMS-spørsmål for alle som jobber i virksomheten.

Også HMS-rådgiverskolen som går over 15 dager er svært nyttig for både hoved- og verneombud. Er du hovedverneombud i petroleumsindustrien? Da har vi et skreddersydd kurs for akkurat deg.

Bli medlem hos Arbeidsmiljøsenteret

I tillegg kan din bedrift bli medlem her hos oss på Arbeidsmiljøsenteret. Da får dere blant annet disse fordelene:

 • tilbud om to timers gratis HMS-rådgivning hvert år
 • deltakeravgiften på alle kurs reduseres med 10%
 • redusert pris på kartlegging av arbeidsmiljøet
 • redusert deltakeravgift på Arbeidsmiljøkongressen, Arbeidsmiljødagene i Trondheim og andre konferanser i regi av Arbeidsmiljøsenteret
 • 10 % rabatt på alle produkter fra HMS-butikken

Er du ikke medlem hos Arbeidsmiljøsenteret kan vi likevel hjelpe deg. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Personvern og cookies