Hovedverneombud nådde frem

Tekst:  Turid Børtnes (2005)
De ansatte i Utenriksdepartementet og deres organisasjoner ønsker at arbeidsmiljøloven fortsatt skal gjelde for utenriksstasjonene. Det var hovedverneombud Betzy Tunold som tok opp saken etter at hun hadde kommet under vær med at Utenriksdepartementet selv i en høring ikke gikk inn for dette. Men Arbeids- og sosialdepartementet støtter hovedverneombudet i forslaget til ny arbeidsmiljølov.
Selv om det ikke står uttrykkelig nevnt i nåværende arbeidsmiljølov, er det et faktum at den med visse unntak også gjelder for utenriksstasjonene. Det vil si de ca. 100 ambassadene og generalkonsulatene Norge har i andre land. I en høringsuttalelse sommeren 2004 i forbindelse med innstillingen fra Arbeidslivslovutvalget (NOU 2004:5) viser Utenriksdepartementet (UD) blant annet til at norsk offentlig arbeidsrett ikke kommer til anvendelse på arbeid utført i utlandet. Utenriksstasjonene betraktes ikke som norsk territorium og plikter således å overholde vertslandets offentligrettslige ufravikelige bestemmelser, skrev UD. Da hovedverneombud Betzy Tunold ble kjent med at UDs høringsuttalelse var tatt til følge på en slik måte at den nye arbeidsmiljøloven ikke ville komme til anvendelse på utenriksstasjonene, ba hun om å få komme med sine synspunkter som hovedverneombud på Utkast til Odelstingsproposisjon om ny arbeidsmiljølov. Men arbeidsgiver ønsket ikke å la hovedverneombudets synspunkter bli reflektert i departementets uttalelse eller la hennes notat følge UDs uttalelse i saken. Etter råd fra Arbeidstilsynet sendte Tunold derfor sin uttalelse direkte til Arbeids- og sosialdepartementet.

UD fører eget tilsyn
I utkastet til arbeidslivslov var UDs uttalelse tatt til følge av daværende Arbeids- og administrasjonsdepartement. Men i Odelstingsproposisjonen vedrørende den nye arbeidsmiljøloven, som ble lagt frem av Arbeids- og sosialdepartementet i vinter, har hovedverneombudets synspunkter på lovens virkeområde fått gjennomslag. Arbeids- og sosialdepartementet «mener at gjeldende ordning i størst mulig utstrekning materielt sett bør videreføres.» Hovedverneombudet konkluderer med at den nye arbeidsmiljøloven bør gjelde på utenriksstasjonene, men enkelte unntak vil nok fortsatt være aktuelle når det gjelder lokalt ansatt personale. Det bør nøye vurderes om bestemmelsene om arbeidstid også bør gjelde på disse stasjonene og om en ekstern og uavhengig instans, for eksempel Arbeidstilsynet, bør få tilsynsmyndighet overfor norsk utenrikstjeneste. I dag er det utenriksdepartementets egen tilsatte inspektør for utenrikstjenesten som har denne tilsynsmyndigheten.

Følge lovene i 100 land
Tunold argumenterer med at det ikke er klart hva slags lovgivning og forskrifter som skal gjelde på HMS-området dersom utenriksstasjonene blir stående utenfor den nye loven. – En slik bestemmelse betyr at vi må forholde oss til arbeidsmiljølovgivningen i 100 forskjellige land der UD har utenriksstasjoner med norske tjenestemenn. Da lar det seg ikke gjøre å få til et betryggende og systematisk HMS-arbeid. Våre utenriksstasjoner befinner seg i land som har en svært varierende tilslutning til prinsipper for godt styresett og demokratisk kontroll samt respekt for menneskerettighetene. – Dersom heller ikke norsk arbeidsmiljølovgivning skal gjelde, kommer stasjonene i et vakuum med hensyn til lovgivningen, noe som selvsagt ikke er akseptabelt for arbeidstakerne.

– Verneombud blir hørt
Hovedverneombud Betzy Tunold har ansvar for 92 verneombud på UDs utenriksstasjoner i tillegg til 15 vernombud i Norge. Hun har 20 års fartstid i departementet. Hovedverneombud har hun vært i snart halvannet år. – Det er positivt og oppmuntrende å se at det som verneombud er mulig å bli hørt i en så viktig sak. Hovedverneombud Tunold legger stor vekt på betydningen av å ha arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften i ryggen i tillegg til Arbeidstilsynets kompetanse. – Arbeidstilsynet har svært mye erfaring vi kan og bør dra nytte av. Det er også helt avgjørende at alle nye verneombud får tilstrekkelig opplæring, alle må ha et 40 timers arbeidsmiljøkurs for å ha best mulig forutsetninger for å avdekke og ta opp arbeidsmiljøspørsmål. Det er særlig viktig at tillitsmannsarbeidet fungerer på utenriksstasjonene, som ofte har små og dermed sårbare miljøer. Det er avgjørende at ledelsen, særlig linjeledelsen, får opplæring innen arbeidsmiljø, mener Tunold. Arbeidstilsynet har gitt Utenriksdepartementet pålegg i forbindelse med arbeidsmiljøet, blant annet er UD pålagt å kartlegge arbeidsmiljøet i departementet, noe hovedverneombudet hilser velkommen. Hun legger særlig vekt på at gode rollemodeller i departementets ledelse vil være av vesentlig betydning i det videre arbeidet. Arbeidsmiljø – nr.3 – 2005

Personvern og cookies