– HMS viktig i nedgangstider

Tekst: Turid Børtnes (2009)

– Det er viktig å ha fokus på helse, miljø og sikkerhet når tidene er dårlige, særlig fordi finanskrisen på sikt kan forrykke balansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet advarte mot å undervurdere følgene av finanskrisen i Norge, under sitt foredrag på HMS-Tinget 2009 i Oslo. Han poengterte at det er viktig å fokusere på HMS, særlig ved dårlige konjunkturer. Arbeidstilsynet har en nøkkelrolle. Derfor har etaten fått 5 millioner kroner i tillegg til ekstrabevilgningen på 10 millioner.

– Press på lov og avtaler

– Foreløpig har vi ikke sett så mye til effektene av krisen, selv om arbeidsløsheten har økt kraftig i enkelte sektorer, men vi skal være klar over at dette fort kan snu. Situasjonen er langt alvorligere i andre europeiske land, for eksempel i Spania der ledigheten nå er på over 17 prosent. På kort sikt er det viktig å dempe de negative makroøkonomiske effektene av krisen gjennom forskjellige tiltak slik regjeringen har gjort, blant annet gjennom krisepakker. Men statssekretæren presiserte at dårlige tider og ledighet kan føre til press på lov- og avtaleverk på lengre sikt. – Vi kan risikere at balansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker forrykkes og at etablerte rettigheter kommer under press. Dessuten kan vi komme til å oppleve kompromisser med hensyn til forebygging og sikkerhet på arbeidsplassene.

Sosial dumping

Statssekretær Jan-Erik Støstad synes HMS har fått for lite oppmerksomhet de siste tiårene. Arbeidsmiljø er kommet i bakgrunnen i den offentlige samtalen, forbrukersamfunnet har tatt over. Men dette har snudd noe den siste tiden. Det tror han har sammenheng med flere store utfordringer i arbeidslivet, slik som den forrige regjeringens forsøk på å reversere arbeidsmiljøloven og mange saker vedrørende sosial dumping. – Ved sosial dumping risikerer vi at skikkelige, seriøse bedrifter taper i konkurranse med de useriøse. Da klarer vi heller ikke å opprettholde det gode regulerte arbeidslivet. Det er viktig for den enkelte bedrift og for arbeidstakerne, men også for å bevare den norske arbeidslivsmodellen som er med på å sikre den enkelte trygge og inkluderende arbeidsplasser.

ID-kort i renholdsbransjen

Statssekretæren refererte til de to handlingsplanene regjeringen har satt i verk mot sosial dumping, den første er gjennomført, den andre gjennomføres nå. Den vil blant annet innebære at renholdsbransjen får ID-kort med samme funksjon som i bygg- og anleggsbransjen i dag, at det opprettes regionale verneombud for hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen og at det innføres solidaransvar for oppdragsgivere. – Dette er saker vi kommer til å følge opp svært nøye til høsten hvis regjeringen blir sittende, lovte Støstad. – Vi kan ikke kompromisse med hensyn til forebygging og sikkerhet selv i nedgangstider, her har Arbeidstilsynet en nøkkelrolle, sa statssekretæren som ikke kunne dy seg for å nevne at Fremskrittspartiet i sitt budsjettforslag foreslo å kutte bevilgningen til Arbeidstilsynet med hele 50 millioner kroner.

Sikre IA-avtalen

Den bebudede Stortingsmeldingen om arbeidsmiljø som skal legges frem i 2010, vil sette fokus på sikkerhet og på helseforskjeller i arbeidslivet og hvordan disse kan jevnes ut. Jan-Erik Støstad nevnte også IA-avtalen som regjeringen vil følge opp. – Dette er en svært viktig avtale som omfatter alle parter i arbeidslivet. Vi kommer til å gå nøye gjennom avtalen for å finne en form på samarbeidet i årene fremover som vil være med på å sikre trygge og inkluderende arbeidsplasser. I tillegg var Støstad innom medbestemmelses-utvalgets arbeid, som ble påbegynt sist høst, pensjonsreformen, de mange endringene i arbeidsmiljøloven, risiko ved alenearbeid, arbeidet med ny yrkesskadeordning og revitalisering av bedriftshelsetjenesten ved blant annet å innføre en godkjenningsordning samt utvide området for obligatorisk BHT.

Personvern og cookies