HMS på 16 språk

(2004)

 

Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny folder med de sentrale elementene innen HMS-arbeidet. Folderen blir utgitt på 16 forskjellige språk. Den beskriver kort sentrale momenter i forhold til krav og hensikt i forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Mye ensidig arbeid
Folderen er utarbeidet i forbindelse med prosjektet «Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv», som har til hensikt å bedre arbeidsmiljøforholdene for minoritetsspråklige. Minoritetsspråklige fra ikke-vestlige land er overrepresentert i arbeidsmiljø preget av ensidig gjentakelsesarbeid, tunge løft og dårlige arbeidsstillinger. I tillegg har mange lite kjennskap til sine rettigheter og plikter og bruker dermed i liten grad regelverket, verneombudene, bedriftshelsetjenestene eller Arbeidstilsynet.

Utsatt gruppe
Tilsynet har registrert at minoritetsspråklige i betydelig større grad enn etniske nordmenn er utsatt for fysisk og psykisk belastende arbeidsmiljøfaktorer. De blir også ofte utsatt for tilbakeholdelse av informasjon og opplever sosial ekskludering. I tillegg har de dårligere kjennskap til verneombudets rolle og funksjon enn andre arbeidstakere. Minoritetsspråklige kjenner ofte ikke sine rettigheter eller de muligheter de har til å påvirke egen situasjon på arbeidsplassen. De misforstår også hyppig Arbeidstilsynets rolle og løper større risiko for å miste arbeidet sitt. I løpet av den gjenværende delen av året vil Arbeidstilsynet besøke en rekke virksomheter innenfor renhold, industri, bygg og anlegg, sykehjem, hoteller, fiskeindustri og restauranter der det erfaringsmessig arbeider mange minoritetsspråklige.

Personvern og cookies