HMS-opplæringen må kvalitetssikres

(2010)

Arbeidsmiljøsenteret arrangerte en konferanse om HMS-opplæringen i Norge den 15. april i år. Mange deltok, og det var stor interesse for temaet. Innlederne fokuserte på behov for opplæring av god kvalitet, og det var flere av dem som var innom behovet for klarere lovgivning på alt det som har med opplæring av ledere å gjøre, både opplæring av arbeidsgivere etter §3-5* i arbeidsmiljøloven, og opplæring av øvrige ledere.

Offentlig godkjenningsordning

Dessverre rammet askeskyen fra Island lufttrafikken over Norge denne dagen, slik at den danske innlederen som skulle fortelle om det danske systemet med kvalitetssikring av HMS-opplæring aldri fikk landet på norsk jord. Idéen om kvalitetssikring fikk likevel sterkt gehør både hos innledere og deltakere.
Konferansen ble avsluttet med en work-shop hvor deltakerne ble bedt om å diskutere to spørsmål:
Hva må til for å sikre at arbeidsgivere, ledere og vernetjenesten faktisk får den nødvendige og lovpålagte opplæring?
Er det tilstrekkelig med egenkontroll, eller er det nødvendig med en offentlig godkjenningsordning? Hvordan bør dette i så fall løses?
Deltakerne diskuterte dette i seks grupper. Referat fra diskusjonene er i helhet sendt deltakerne på e-post. Vi gjør her en oppsummering av det som kom fram:

Spørsmål 1:

Det var et gjennomgående signal fra gruppene om at klarere lovgivning er nødvendig.

Eksempler på utsagn:

– Ledere bør ha like mye, eller mer opplæring enn verneombudene (må spesi­fiseres i arbeidsmiljøloven).
– Må få forskrift med konkretisering av kravene til opplæring.
– Toppforankring – HMS bør inn i lederutdanning ved universiteter og høyskoler.
– Det er behov for en forskrift til §3-5, ikke bare en veiledning.
– Faglig rammeplan på bakgrunn av forskrift og veiledning bør utarbeides.
– Omfanget på opplæringen bør ikke reduseres.

Spørsmål 2:

Alle gruppene har sagt at det er behov for kvalitetssikring av opplæringen og kurstilbyderne.
Man ønsker at Arbeidstilsynet skal være godkjenningsinstans, alternativt en annen offentlig instans som får dette som oppgave. Sertifisering av kurstilbydere og eventuelt kursholdere må innebære ­resertifisering etter 2-5 år.
Vi takker alle engasjerte deltakere for fine innspill, og vil samtidig takke foredragsholderne for gode og engasjerende innlegg. Og så håper vi at alle kom seg hjem uten for store problemer med å bli askefast i Oslo!
Hilsen
Nina C. Berg og Aud Steiring
Seniorkonsulenter i Arbeidsmiljøsenteret

* Arbeidsmiljøloven §3-5: Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(1) Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen.

Personvern og cookies