HMS-ombud, ressurs for bedriften

Tekst:  Turid Børtnes (2008)

 

Blant de nesten 280 ansatte på Peterson Emballasje AS i Sarpsborg heter det ikke verneombud, men HMS-ombud. De har en viktig rolle i sykefraværsoppfølgingen, og har stor tillit både hos ledelse og ansatte.

Ordningen med HMS-ombud i stedet for verneombud er nedfelt i internkontrollsystemet i bedriften. Allerede i 1993 innførte bedriften en slik ordning.

– Ressurspersoner

HMS-ombudene har de samme arbeidsoppgaver og ansvar som verneombud i andre bedrifter, men i Peterson Emballasje har de i tillegg et utvidet ansvar for arbeidsmiljøet. Med tiden har de fått stadig flere oppgaver. – Dette fungerer veldig bra hos oss. HMS-ombudene har en aktiv rolle og regnes som ressurspersoner både av ansatte og ledelse, sier Solfrid Kobbevik, bedriftssykepleier og leder for bedriftens interne bedriftshelsetjeneste. Hun har jobbet i bedriften siden 1980 og har hatt god anledning til å følge utviklingen på HMS-området på nært hold. Det er nå 15 HMS-ombud ved Peterson Emballasje.

Bedriftssykepleier Solfrid Kobbevik (t.v.) og HMS-ombud Ann Støland mener ordningen med HMS-ombud fungerer svært bra både for ansatte og ledelse.

Nøytral tredjeperson

Noe av det Solfrid Kobbevik synes er viktigst ved ordningen er sykefraværsoppfølgingen. HMS-ombudene deltar i oppfølgingssamtalene med den sykmeldte og nærmeste leder. Hensikten er at de skal bidra til å få den sykmeldte raskere tilbake i jobb, men de skal også fungere som et bindeledd mellom den sykmeldte og lederen. – Det er en støtte for begge parter. Den sykmeldte føler seg ivaretatt, og lederen får med en nøytral tredjeperson til samtalene. Dessuten er det en stor fordel å ha med en fra de ansatte som kjenner avdelingen godt og kan bidra med innspill når det gjelder tilrettelegging. HMS-ombud Ann Støland nikker enig. Også hun er en veteran ved Peterson Emballasje og har vært HMS-ombud nesten siden ordningen ble innført. Vanlige verneombud sitter vanligvis i to år av gangen, men her velges ombudene for fire år, for at bedriften og de ansatte skal få mest mulig nytte av den kompetanse og erfaring de har skaffet seg gjennom årene.

Høy kompetanse

De får solid opplæring. I tillegg til 40 timers grunnkurs i HMS slik alle verneombud skal ha, får de grundig innføring i sykefraværsoppfølging, slik at alle HMS-ombudene har samme utgangspunkt og forståelse for hva oppgaven innebærer. Dette gjøres i samarbeid med NAVs arbeidslivssenter. Det arrangeres også temadager og kurs i aktuelle emner, og de har flere felles møter i løpet av året der de utveksler kunnskap og erfaring. Dessuten får de ombudene som har tilleggsoppgaver, slik som deltakelse i industrivernet, nødvendig opplæring i dette. – Flere av HMS-ombudene har sertifikat for bruk av hjertestartere og noen har røykdykkersertifikat, opplyser Støland. Mange er med i industrivernet, og alle har ansvar for å kontrollere og justere databladene på egen avdeling hvis det brukes kjemikalier, slik at de er i samsvar med regelverket til enhver tid. I tillegg skal de sjekke og fylle opp skapene med førstehjelpsutstyr på avdelingene.

Populær ordning

Ann Støland trives som HMS-ombud. Hun har vært tillitsvalgt tidligere og har erfart at kandidatene ikke akkurat står i kø når det skal velges verneombud. Verneombud kan oppleve at de får en vanskelig rolle som skal balanseres mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse. Med denne ombudsordningen fungerer på en annen måte, det viser seg også ved at de som først er blitt valgt, gjerne står i vervet i mange år. – Oppgavene er varierte og interessante, og samarbeidet fungerer godt. Jeg er glad så lenge ingen har lyst til å kaste meg, sier Støland, som selv jobber med produktutvikling i bedriften. I tillegg til arbeidet sitt og oppgavene som HMS-ombud, har hun nå også ansvar for flere lærlinger ved bedriften. – Hender det at noen av de sykmeldte opplever det som problematisk at en tredje person skal være med på oppfølgingssamtalene? – Det har jeg ikke inntrykk av, snarere tvert i mot. Vi er en sammensveiset gjeng, og har tillit til hverandre. Dessuten vet de ansatte at vi har taushetsplikt, det er svært viktig.

Svært mye av arbeidet ved Peterson Emballa­sje er databasert, også de som arbeider i produksjonen må beherske data, opplyser Ann Støland.

Tilrettelegging

Ved Peterson Emballasje er det krav om oppfølgingssamtaler med den sykmeldte hver måned eller oftere, hvis det er behov for det. Det har vært en god del sykefravær ved bedriften, opplyser Kobbevik, men nå er det svært få som er helt borte fra jobben, de aller fleste har tilrettelagt arbeid i en eller annen form. Bedriftssykepleiere mener det er svært viktig at HMS-ombudene bidrar ved oppfølging og tilrettelegging. De kjenner avdelingene der den enkelte arbeider, og kan melde fra hvis de ser at noen av arbeidsoppgavene kan bli for belastende for en som ikke fungerer optimalt i perioder. Hvis det er behov for det og den ansatte ønsker det, arrangeres det også møte med NAV og kommunen om videre oppfølging. Bedriftshelsetjenesten bistår selvsagt underveis i prosessen i forhold til belastninger og problemer, det gjelder både fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold.

Personvern og cookies