HMS – IA: To sider av samme sak?

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Begrepet partssamarbeid har fått et nytt og mer positivt innhold for deltakerne i 3-2-1-prosjektet. 

Det  viser rapporten HMS og IA: To sider av samme sak?  Det er  STAMI i samarbeid med FAFO, som har  utgitt rapporten.  Den tar for seg resultatene fra prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø.

3-2-1
3-2-1 står for 3 parter, 2 bransjer og 1 mål. Partene er Arbeidstilsynet, NAV og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Når det gjaldt bransjer, falt valget på sykehjemssektoren og kjøtt- og fjørfeindustrien, fordi AD ville ha med bransjer som sliter med et høyt sykefravær, stor avgang og mange uføretrygdede. Målet er et bedre arbeidsmiljø.
Prosjektets mål har vært å høste erfaringer om trepartssamarbeid og bransjeinnretting for et styrket arbeidsmiljø.
Prosjektet har konsentrert seg om samarbeid og nye metoder som kan bidra til lokale tiltak og resultater, og særlig lagt vekt på HMS-systematikk, ledelse og kompetanseutvikling.

God bransjeinnretting
Bransjeinnrettingen har fungert positivt. Bransjeorganisasjonene kjenner sine bransjer bedre enn hovedsammenslutningene.
I 3-2-1-prosjektet har organisasjonene hatt en sentral rolle med å rekruttere virksomheter.
NAV har hatt hovedansvaret for IA-arbeidet. Arbeidstilsynet har hatt hovedansvaret for HMS-arbeidet. Begge etater har fått i oppdrag å styrke samarbeidet. De har etablert både sentrale og regionale/fylkesvise samarbeidsavtaler. Gjennom 3-2-1-prosjektet har etatene innfridd departementets ønske om å prøve ut et tettere, operativt samarbeid.

Veiledere
Grepet med å gi rådgivere og inspektører fra NAV og Arbeidstilsynet veilederroller i prosjektet, har vært en suksess, dels fordi veilederne har hatt relevant kompetanse og gode virkemidler, dels fordi de har bidratt med en lyskastereffekt som har gitt økt status til prosjektet.  Veilederrollen har også vist nye sider ved etatenes tilbudsevne, særlig har Arbeidstilsynet  blitt mer informerende og veiledende.

Nye veilederroller også godt mottatt i etatene
NAVs rådgivere har først og fremst lært av Arbeidstilsynets inspektører at HMS-planen er et nyttig virkemiddel også i det ordinære IA-rådgivningsarbeidet. Arbeidstilsynets inspektører har først og fremst fått ny kunnskap om veiledning og prosessarbeid. De har i tillegg fått økt kunnskap om at sykefraværsarbeidet også handler om oppfølging av og tilrettelegging for den enkelte sykmeldte.

 

Finsbråten AS sin erfaring med 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø, kan du lese om her 

Personvern og cookies