HMS-arbeid i norske virksomheter

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Tre av fire norske virksomheter arbeider med helse, miljø og sikkerhet i praksis. Dette er en sterk framgang siden 1999, da andelen var på 47 prosent.

Det er sikkerhet og skadeforebygging som får mest oppmerksomhet, mens forebyggende helsearbeid og det psykososiale arbeidsmiljøet er forsømt, viser en ny Fafo-undersøkelse.

Klager over papirarbeid

Rapporten Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter tar for seg virksomheter på land og offshore. Over 70 prosent av virksomhetene har formulert målsettinger for HMS-arbeidet, gjennomført HMS-kartlegginger og utarbeidet en handlingsplan for HMS-arbeidet. Dette er en positiv utvikling sammenliknet med 1999, da andelen var på 47 prosent.
Et flertall av lederne synes imidlertid at HMS-arbeidet er krevende på grunn av kravene til dokumentasjon, noe som medfører mye papirarbeid. De synes også det er vanskelig å finne frem til hvilke lover og forskrifter som gjelder.

Sikkerhet vektlegges

Drøyt 70 prosent av virksomhetene har verneombud, mens 30 prosent har arbeidsmiljøutvalg (AMU). Andelen øker med antall ansatte. Men langt fra alle som er pålagt å ha verneombud og AMU har disse ordningene. Hele 16 prosent av virksomhetene med 100 eller flere ansatte, svarer at de ikke har et AMU, noe som er et brudd med arbeidsmiljølovens krav.
I både de landbaserte og petroleums-baserte virksomhetene er det bred enighet om at systematisk innsats fører til en bedre HMS-tilstand. Men mens det legges stor vekt på sikkerhet og skadeforebyggende arbeid, fokuseres det mindre på helsefore-byggende arbeid. Fysiske arbeidsmiljøutfordringer får generelt større oppmerksomhet sammenlignet med de psyko-sosiale og organisatoriske.

Personvern og cookies