Hjerneblødning godkjent som yrkesskade

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

En stressende og ekstrem arbeidsbyrde forårsaket hjerneblødning hos svensk førskolelærer.

Kammarrätten i Göteborg godkjente hjerneblødningen som yrkesskade og ga førskolelæreren rett til sykepengeerstatning og livrente. Sykepengeerstatning er innført i stedet for det som tidligere kaltes førtidspensjon i Sverige. For å få livrente fra det offentlige forutsettes det at arbeidsevnen er nedsatt med minst 1/15, samt at det årlige inntektstapet er minst på nivå med grunnbeløpet ved årets begynnelse. Livrenten opphører når den skadelidte får alderspensjon.

Ekstreme arbeidsforhold

– En viktig faktor som ligger til grunn for domsavgjørelsene var arbeidsmiljøutredningen som ble foretatt, sier Anders Eklund, ombudsman ved Lärarförbundet, til tidsskriftet Du & jobbet. Han viser til kartleggingen av førskolen som hovedverneombudet hos Lärarförbundet foretok. Den avdekket at den kvinnelige førskolelæreren arbeidet under ekstreme forhold. Personalgruppen var for liten: Førskolen hadde 31 barn, men hun var den eneste fast ansatte. Hun måtte forholde seg til hyppige sykmeldinger og drive veiledning overfor vikarene. I tillegg slet organisasjonen med stadige utskiftninger på sjefsplanet. Dette resulterte i en meget stor arbeidsbelastning for kvinnen. Det negative stresset forårsaket høyt blodtrykk, og til slutt en hjerneblødning. Den medisinske utredningen fastslo at det ikke fantes andre faktorer, som sosiale eller økonomiske problemer, som kunne ha forårsaket det høye blodtrykket. Försäkringskassan, som kan sammenliknes med Trygdeetaten i Norge (i dag en del av NAV), avslo kvinnens krav om sykepengeerstatning, men hun fikk medhold i länsretten. Försäkringskassan anket til Kammarrätten, som sa seg enig med länsretten. Dommen vil nå skape presedens siden Försäkrings­kassan unnlot å ta den videre i rettssystemet. – Kammarrättens avgjørelse er unik. Etter hva jeg vet er det første gang hjerneblødning godkjennes som arbeidsskade på grunn av stress. Den viser også at førskolelærere kan utsettes for ekstreme arbeidsbelastninger på grunn av for lav personaltetthet, sier Eklund. Dommen innebærer at den nå 58-årige kvinnen, som i dag er lammet i halve ansiktet og lider av afasi, er berettiget til både sykepengeerstatning og livrente.

Personvern og cookies