Hjelpepleiere har bare deltidsjobber

(2004)
Det store flertallet av nyutdannede hjelpepleiere og omsorgsarbeidere har ikke heltidsstillinger, flere enn fire av fem jobber deltid. På 70-tallet var flertallet av denne yrkesgruppen i full stilling.
Det er forsker Håkon Høst ved Rokkansenteret i Bergen som har sett på nyutdannede hjelpepleiere og deres stilling på arbeidsmarkedet. Undersøkelsen viser at ett år etter at hjelpepleiere i 2002 var ferdige med utdannelsen, jobbet 82 prosent av dem i en deltidsstilling. I 1976 jobbet bare 25 prosent av de nyutdannede deltid. Deltidsandelen har siden økt gradvis.
Tilpasser seg familien
Håkon Høst sier til Aftenposten at resultatet er oppsiktsvekkende, ikke minst når man tar i betraktning at langt flere kvinner jobber heltid nå sammenlignet med tidligere. Pleie- og omsorgsarbeiderne tilpasser seg først og fremst familiens behov og regner mannen som hovedforsørger. Det viser seg nemlig at det store flertall av dem som jobber deltid ønsker denne arbeidstidsordningen. Bare en fjerdedel kunne tenke seg å arbeide mer. Forskeren fikk også en annen overraskelse, det var slett ikke de yngste arbeidstakerne som ønsket større stillingsandel, slik han hadde trodd. Flertallet av de yngste foretrakk deltid, begrunnelsen var at de gikk på skole ved siden av jobben. De som var over 30 år forklarte at hensynet til barn og andre omsorgsforpliktelser i familien gjorde det mest hensiktsmessig med deltid, mens de eldre begrunnet deltiden med tøft arbeid og helsemessige forhold.

Deltid hele livet
I gjennomsnitt arbeidet de yngste i 57 prosent stilling, mens gjennomsnittet for alle hjelpepleierne var 64 prosent. Høst konkluderer med at dette er en yrkeskategori som for en stor del jobber deltid i større eller mindre grad hele livet. Den store deltidsandelen innen pleie- og omsorgssektoren har sammenheng med hvordan denne sektoren er organisert, mener Høst. Dette oppfattes av arbeidsgiver som en effektiv måte å organisere arbeidet på i tillegg til at arbeidstakerne selv er med på å opprettholde deltidsmønsteret. Mange innen denne yrkeskategorien tar utdannelsen i moden alder. Myndighetene har forsøkt å rekruttere flere unge uten å lykkes. Det betyr også at mange har prøvd seg i yrket før og kjenner til at arbeidet stort sett er organisert med mindre stillingsandeler. De vet derfor at det er lite sannsynlig å få jobb i hel stilling.

Personvern og cookies