Hjelp til pressede yrkesutøvere

Tekst:  Turid Børtnes (2005)
De som jobber i hjemmetjenesten befinner seg ofte i et dilemma, de skal ivareta brukernes behov for hjelp og pleie samtidig som de skal ta hensyn til eget arbeidsmiljø – i brukernes hjem.
Nå skal de få hjelp, en gruppe er i gang med å lage en veileder om systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet for hjemmetjenesten. Arbeidet med en slik veileder kommer som en følge av Arbeidstilsynets kampanje Rett hjem. Den viste at dette er et arbeidsområde med relativt store arbeidsmiljøproblemer. – Rett hjem-kampanjen avslørte store mangler, sier Hanna Vesterager, leder for prosjektet som skal utarbeide arbeidsmiljøveilederen. Hun har arbeidet i mange år med hele dette problemfeltet. Blant annet laget hun for åtte år siden et verktøy som de ansatte kunne bruke for å kartlegge arbeidsmiljøforholdene på egne arbeidsplasser i andres hjem. – Det arbeidet representerer det lille perspektivet i denne sammenheng. Nå er det særlig behov for å få inn et større perspektiv og få en oversikt over hvordan ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten må jobbe for å få et godt resultat.

Et dilemma
Arbeidsforholdene representerer en balansegang. De ansatte skal bistå gamle, syke, funksjonshemmede og andre med store hjelpebehov i brukernes egne hjem samtidig som de skal unngå å påføre seg selv uheldige belastninger. Hensynet til brukerne og de pårørende går fort foran de ansattes egen helse. Disse utfordringene må ikke individualiseres. Dette er et ledelsesansvar. Vesterager er også opptatt av at det må gis tydelige signaler om at arbeidsmiljøloven gjelder på alle arbeidsområder. De ansatte jobber på tre forskjellige arenaer. Den ene er kontormiljøet, deretter transporten fra arbeidssted til arbeidssted enten den foregår med bil, til fots eller andre kommunikasjonsmidler og endelig brukernes hjem. – De ansatte har krav på et godt arbeidsmiljø på alle disse arenaene og det må være mulig å foreta en arbeidsmiljøvurdering alle steder. Dette forutsetter retningslinjer for arbeidet, at det er mulig å diskutere fremgangsmåte og nødvendige verktøy.

Opplæringsbehov
Det er et stort behov for opplæring og kompetanseheving for de fleste aktører, det gjelder ikke minst vikarer og andre korttidsansatte samt vernetjenesten. Det er ledelsens oppgave å sørge for nødvendig opplæring samt skape tid og rom for erfaringsoverføring mellom de erfarne i tjenesten og de som er nye. Hanna Vesterager har blant annet besøkt Danmark og Nederland for å få et innblikk i hvordan det jobbes utenfor Norges grenser. – Vi har en lang vei å gå før vi er på samme nivå som disse landene. Danmark og Nederland har en arbeidsplassvurdering, inklusive en risikovurdering, som en selvfølgelig del av arbeidet hjemmetjenesten. Det har de hatt i 10-12 år. Dette tok litt ekstra tid i starten, men nå går denne delen av jobben på skinner. Resultatet er at det meldes om langt flere avvik og nesten-ulykker enn tidligere, men de alvorlige ulykkene er sterkt redusert. Det er også selvsagt for alle ansatte å følge retningslinjene som er satt ned for tjenesten, det gjelder både faglærte og ufaglærte. I vanskelige tilfeller skal ledelsen gripe inn og avgjøre hvordan saken skal takles.

Ferdig sommeren 2006
Veilederen skal være ferdig trykket sommeren 2006. Vesterager håper at det også skal bli mulig å finansiere en nettside for arbeidsmiljøveilederen. På spørsmål om deler av materialet skal trykkes på flere språk for å gjøre det lettere tilgjengelig for fremmedspråklige, svarer Vesterager at dette er noe hun kommer til å bringe videre til styringsgruppa for prosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund, Oslo kommune, Direktoratet for arbeidstilsynet, Fagforbundet, Norsk Sykepleieforbund og Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO). FO har tatt på seg sekretariatansvaret for prosjektet. Prosjektet får også innspill fra en referansegruppe bestående av brukerorganisasjonene. Det er Sosial- og helsedirektoratet som har finansiert tiltaket. Arbeidsmiljø nr.6 – 2005

Personvern og cookies