Hjelp til å komme tilbake

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

– Fysioterapi og trening ved ryggplager er bra og ofte nødvendig, men det alene er ikke nok til å få pasienter som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, tilbake til jobb. De må også ha hjelp rettet direkte mot arbeidsplassen. 

Anne Keller, seksjonsoverlege ved avdeling for fysikalsk/medisinsk rehabilitering på den nyåpnede Ryggpoliklinikken ved Ullevål sykehus, arbeider med en undersøkelse for å finne ut hva som skal til for å få flere personer som er sykmeldt for ryggplager til å komme tilbake til arbeidslivet og få dem raskere i aktivitet igjen. Prosjektet er et ledd i myndighetenes satsing, «Raskere tilbake».

Arbeidsplassen
Hun bygger undersøkelsen sin på en modell som er prøvd ut i Canada og Nederland. Der har pasienter som er sykmeldt med ryggplager fått hjelp gjennom tiltak rettet mot vedkommendes arbeidsplass, i tillegg til behandling og opptrening. Det har vist seg at de av pasientene som får en slik sammensatt bistand, vender tilbake til jobb både raskere og i større grad enn de som bare får konvensjonell behandling. Samtlige 280 pasienter som skal delta i Kellers undersøkelse, er sykmeldt fra arbeidet med rygglidelser i mer eller mindre alvorlig grad. Alle er undersøkt av spesialist og det er avklart at aktivitet og trening ikke vil kunne skade ryggen deres, men de kan få vondt. De skal heller ikke opereres for ryggplagene. Pasientene skal følges over to år.

Arbeidskonsulent
Rygglidelser er kompliserte og sammensatte lidelser der mange faktorer har betydning, blant annet situasjonen på jobben. Og da snakker ikke Keller først og fremst om gale sittestillinger eller tunge løft, ergonomiske forhold er som oftest avklart og rettet opp for lengst når pasientene kommer så langt som til Ullevål sykehus. Vel så viktig er det psykososiale miljøet, følelsen av verdsetting, konflikter og andre forhold som har stor betydning for den enkeltes tilknytning til arbeidsplassen. – For en som har vært borte fra en arbeidsplass i flere måneder og som kanskje har hatt en del problemer, er det en lang og tung prosess å komme tilbake til arbeidslivet. I tilknytning til prosjektet Anne Keller leder, er det ansatt en arbeidskonsulent som skal ta seg av denne prosessen. For å finne ut om dette har ønsket effekt, blir personene som deltar i undersøkelsen, delt i to grupper, den ene gruppen får tilbud om gruppetrening med fysioterapeut, mens den andre gruppen i tillegg til dette får bistand av arbeidskonsulenten.

Vanskelig prosess
Arbeidskonsulenten skal i første omgang avklare spørsmål som har med jobben til den enkelte å gjøre, slik som arbeidssituasjon, utdannelse, ergonomiske forhold og prøve å kartlegge eventuelle problemer og konflikter på arbeidsplassen. Deretter skal arbeidskonsulenten lage en plan for tilbakeføringen i samarbeid med arbeidstaker og arbeidsgiver. Prosessen krever et tett samarbeid, og involverer i tillegg til den ansatte og arbeidsgiveren, fastlege og eventuelle spesialister, bedriftshelsetjeneste, fagforening og HMS-personell på de aktuelle bedriftene. – Vi skal ikke underslå at det kan være en lang prosess å komme tilbake etter lengre tids sykmelding. I tillegg til at den fysiske delen av sykdommen må være avklart, dreier det seg om mestring og motivasjon.

Personvern og cookies