Helsevesenet på deltidstoppen

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Det norske helsevesenet baserer seg i stor grad på deltidsstillinger for å få fylt opp ubekvemme vakter og turnuser uten å få for stor overtidsbelastning på budsjettet.
Dette går frem av en undersøkelse av deltidsarbeid i helsesektoren som er under utarbeidelse av forskningsstiftelsen Fafo, omtalt av Dagsavisen. Rapporten viser at hele 85 prosent av deltidsansatte i omsorgssektoren jobber mer enn stillingen sin. Helsevesenet sparer penger på å ha så mange som mulig i små deltidsstillinger. Da skal det svært mye ekstrajobbing til før de kommer over timegrensen for hel stilling og dermed får overtidsbetalt for ekstrajobbingen.
Får ikke full jobb
Helsevesenet «skriker» etter folk, men til tross for at svært mange av de deltidsansatte ønsker seg større stillingsandeler, får de det ikke. Det ansettes heller to i halv stilling. Det gir arbeidsgiver mulighet til å fylle ekstravakter ved sykdom eller annet fravær uten at det blir overtid. For mange av de ansatte blir det en ekstrabelastning at de hele tiden må være i beredskap i tilfelle arbeidsgiver ringer og har behov for dem. Få vil si nei, de fleste uten full stilling har behov for å tjene så mye ekstra som mulig.

Tvilsom praksis
Helse- og sosialforbundet, der de fleste av denne kategorien helsearbeidere er organisert, reagerer på praksisen som de mener både er en belastning for mange av de ansatte og ganske tvilsom i forhold til arbeidsmiljøloven som har forbud mot å bruke overtidsarbeid eller merarbeid som en fast ordning. Enkelte ansatte har stillinger helt ned til 4 prosent av full stilling. Det er de med minst stillingsandel og de unge som tar på seg flest ekstravakter. Forbundet har erfaring for at det er den samme kategorien som også ønsker seg høyere stillingsandel fast.

Personvern og cookies