Helserelatert fravær høyere i Norge enn i EU

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

– Nordmenn rapporterer om flere muskel- og skjelettplager i forhold til kolleger i EU-land, bekrefter avdelingsdirektør Steinar Aasnæss, NOA, og seniorrådgiver Trine Eiken, STAMI. 

Funnene kommer fram i en rapport fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø- og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Rapporten sammenligner arbeidsmiljøet i Norge med EU. Nærmere 30 000 intervjuer ble gjennomført i 31 land. Norge har gode arbeidsforhold, men sammenlikner vi oss med EU generelt, er det en høyere andel norske arbeidstakere som rapporterer at helsen påvirkes av arbeidet. Norge topper statistikken når det gjelder fravær grunnet helseplager.

Høy jobbtilfredshet
– Gjentatte eller ensidige arm- og håndbevegelser er den hyppigst rapporterte ergonomiske risikofaktoren både i Norge og i EU. Norske arbeidstakere ligger imidlertid på topp når det gjelder løft av mennesker, poengterer Trine Eiken. – Det er vanskelig å se for seg et arbeidsmiljø uten helsemessige konsekvenser, hevder Steinar Aasnæss. Han påpeker at det å være i arbeid i seg selv er positivt, med tanke på sosiale, kulturelle og økonomiske forhold. Ifølge rapporten er Norge, Sverige, Danmark og Finland blant de få landene i Europa der gjennomsnittet av arbeidstakerne opplever høye krav i arbeidet kombinert med høy kontroll over egen arbeidssituasjon og høy sosial støtte. Dette er en optimal kombinasjon for den ansattes ytelse og prestasjonsevne samtidig som den ikke innebærer umiddelbare negative konsekvenser relatert til helse. – Ni av ti rapporterer om høy jobbtilfredshet i Norge, noe som gjør at vi topper statistikken i Europa, opplyser Aasnæss. Romania og Hellas har lavest jobbtilfredshet.

Høyeste andel sysselsatte
Norge har, sammen med Danmark, den høyeste andelen sysselsatte av alle landene i EU. – Vi har også en høyere sysselsettings­andel blant kvinner enn EU, samtidig som kvinner i Norge oftere arbeider deltid, påpeker Eiken. Norge, Nederland og Storbritannia er de landene i undersøkelsen med mest deltidsarbeid, og sysselsatte i Norge har generelt lavere gjennomsnittlig (betalt) arbeidstid i uken enn alle EU-land. En større andel arbeider skift i Norge enn i EU, men de har færre ukentlige arbeidstimer enn skiftarbeiderne i Europa. Nederland og de nordiske landene er de landene som har størst grad av fleksibel arbeidstid.

Helse- og risikoforhold
I Norge rapporterer tre av fire at arbeidstempoet deres er avhengig av direkte krav fra kunder, klienter eller liknende. Dette er høyest av alle land i undersøkelsen. Arbeidstakere i Norge rapporterer noe oftere at de er utsatt for vold fra pasienter, klienter og liknende, enn i EU generelt. Arbeidstakere i Norge rapporterer i mindre grad enn sine kolleger i EU at de eksponeres for kjemiske risikofaktorer, men er derimot blant dem som er mest utsatte for biologisk materiale. Norske arbeidstakere er bedre informert om helse og risikoforhold i arbeidet, sammenliknet med et gjennomsnitt av arbeidstakerne i EU, noe som kan knyttes til opplevelsen av høy grad av kontroll over egen arbeidssituasjon. Danmark og Norge er de to landene der flest arbeidstakere rapporterer om god balanse mellom arbeid og familie. Samtidig er andelen som kontaktes av arbeidsgiver utenfor vanlig arbeidstid større i Norge enn i alle andre land i undersøkelsen.

Personvern og cookies