Helseproblemer offshore koster over en milliard

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

Kostnadene ved arbeidsskader, arbeidsrelatert sykefravær og uførepensjonering offshore koster mellom 710 og 1.415 millioner kroner per år.

Det viser en ny rapport som ECON Analyse har utarbeidet for Petroleumstilsynet. Kostnadene ved død som følge av arbeidsrelatert sykdom og skader utgjør ca. halvparten av totalkostnadene. Kostnadene ved fravær på grunn av arbeidsrelaterte skader og sykdommer utgjør 31-39 prosent, mens kostnadene ved uførhet er 17-21 prosent. ECON mener bare en liten del av de samfunnsøkonomiske kostnadene belastes bedriftene på sokkelen direkte. Kostnadene ved død, behandling, uførhet og rehabilitering/attføring dekkes nesten utelukkende av det offentlige, mens kostnadene ved fravær deles mellom bedriftene og det offentlige. Rapporten er en del av et prosjekt hvor Statens arbeidsmiljøinstitutt har hatt ansvaret for å kartlegge omfang og konsekvenser av arbeidsbetingede skader og sykdommer offshore. De anslår at de som arbeider på sokkelen, er mer eksponert for helseskadelige forhold enn gjennomsnittet. Muskelskjelettlidelser og støyskader utgjør henholdsvis 47 prosent og 28 prosent av de arbeidsrelaterte sykdommene på sokkelen. I Arbeidstilsynets register på land utgjør støyskader mer enn halvparten av meldingene, mens muskelskjelettplager bare utgjør 10 prosent. STAMIs analyse viser at det er forholdsvis liten forskjell på skadetallene mellom land og sokkel til tross for at det er betydelig underrapportering på land og mange bransjer med lav skaderisiko. Det ble meldt 17,8 skader per 1000 årsverk på sokkelen i 2004. Til Arbeidstilsynet var det i 2003 meldt 13,2 skader per 1000 årsverk.

Funksjonshemmede i småbedrifter
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Fafo og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skal samarbeide om forskningsprosjektet «Funksjonshemmede, arbeidsliv og velferdsstat». Prosjektet skal se på funksjonshemmende og funksjonsfremmende forhold i små bedrifter. I prosjektet skal det blant annet gjøres en spesialstudie av fem virksomheter med færre enn 20 ansatte innen IKT-, bygg- og helsebransjen. AFI ønsker å komme i kontakt med små virksomheter (færre en 20 ansatte) innen helsebransjen som har sykepleiere som har erfaring med å tilrettelegge arbeidsforholdene for medarbeidere med funksjonsnedsettelser. Formålet er å intervjue ansatte og ledelse i bedriftene om deres erfaringer med å legge arbeidsforholdene til rette for medarbeidere med funksjonsnedsettelser, og hvordan det offentlige virkemiddelapparatet fungerer i forhold til de små virksomhetenes behov. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og har en varighet på fire år (2005-2008). Forholdene skal også sammenlignes med tilsvarende bransjer i Nederland og England.

Sykling til jobb reduserer risikoen for slag
En ny finsk studie viser at fysisk aktivitet på vei til og fra jobb og på fritiden reduserer risikoen for alle typer slag, skriver nettsiden til det europeiske nettverket for fremming av arbeidslivshelse. Det er doktor Gang Hu ved det finske folkehelseinstituttet i Helsinki som har gjennomført studien. Data fra nesten 48 000 mannlige finner i alderen 25 til 64 år uten forhistorie for hjerte- og karsykdommer, slag eller kreft ble brukt. Forskerne delte selvrapportert fysisk aktivitet på fritiden inn i tre nivåer: – Lavt: aktiviteter som lesing eller TV-titting. – Moderat: fysisk aktiv i mer enn fire timer per uke som gåing, sykling eller lett hagearbeid. Transport til og fra jobb ble ikke medregnet. – Høyt: intens fysisk aktiv i mer enn tre timer per uke med aktiviteter som løping, svømming eller tungt hagearbeid Etter å ha justert for diverse variabler fant forskerne ut at de som var moderat fysisk aktive på fritiden hadde 14 prosent lavere risiko for alle typer slag enn de som hadde lavt aktivitetsnivå. De med høyt aktivitetsnivå hadde 26 prosent lavere risiko. Doktor Hu anbefaler daglig gange og sykling til jobb eller kortvarig trening i pauser på jobb. Arbeidsmiljø nr. 6- 2005

Personvern og cookies