Helsepersonell på skadetoppen

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Stikk i strid med hva mange tror, er det ikke bygg- og anleggsnæringen som topper skadestatistikken i norsk arbeidsliv. Det er ansatte i helse- og sosialsektoren som er registrert med flest skader. 

I 2005, som er det siste året hvor Arbeidstilsynets (AT) skadestatistikk ansees som komplett, var det nesten dobbelt så mange registrerte skader innen næringskategorien helse- og sosialtjenester som i bygg- og anleggsvirksomhet. Statistikk for første halvdel av 2006 viser samme tendens. Dette bekreftes av skadestatistikken til Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

– Utsatt sektor
– Det er viktig å være klar over at vi her snakker om registrerte skader, vi vet at det ofte er en viss underrapportering av skader og ulykker i arbeidslivet, sier Ann Solberg Røv, seniorrådgiver i avdeling for dokumentasjon og analyse i Direktoratet for arbeidstilsynet. Solberg Røv tror ikke at forskjellene mellom de to næringskategoriene er så store som tallene kan tyde på. – Vi tror at det er en del underregistrer­ing i bygg- og anleggssektoren, mens helse og sosial er flinkere til å registrere skadene som oppstår. Likevel kan vi konkludere med at helse- og sosialsektoren er utsatt. FNHs tall viser at særlig hjelpepleierne er en yrkesgruppe med svært høy skade­risiko.

Skal rapporteres
Alle alvorlige arbeidsulykker og -skader skal rapporteres til Arbeidstilsynet. Vold og trusler er en viktig årsak til skader i helse- og sosialsektoren. Ansatte i denne sektoren er blant annet utsatte på grunn av mye alenearbeid og et høyt arbeidspress. Men det registreres også svært mange fallskader i denne næringen. Selv om skad­ene kan være alvorlige nok for dem det gjelder, er de sjelden så dramatiske som for eksempel i bygg- og anleggssektoren. Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsrelaterte skader for 2005 viser nesten 4.500 registrerte skader innen helse- og sosialtjenester og ca 2.350 innen bygg- og anleggsvirksomhet. Undervisning kommer på en god tredjeplass med litt over 2.000 skader. Dette er absolutte tall. Det betyr at næringer med mange ansatte vil ha regi­strert langt flere skader enn næringer med få ansatte, uten at det betyr at de er mer skadeutsatte. ATs tall er foreløpig ikke beregnet i prosent av antall sysselsatte, men fra tidligere vet man at fiske og jord- og skogbruk er de farligste yrkene.

Færre i bygg og anlegg
Det har vært en gledelig nedgang i antall skader og alvorlighetsgrad i bygg og anlegg. Solberg Røv tror det delvis skyldes det intensive arbeidet Arbeidstilsynet har ­drevet gjennom mange år for å redusere de mange alvorlige ulykkene i sektoren. Dessuten har bransjen selv lagt stor vekt på skadeforebyggende arbeid og god HMS de siste årene. Men hun ser heller ikke bort i fra at noe kan skyldes underrapportering ved skader fordi svært mange nå forlanger H-verdier (skadetall pr arbeidet time) ved anbud. Firmaer som er flinke til å melde fra om alle skader, vil dermed ligge dårligere an i anbudskonkurransen enn dem som har dårlige melderutiner, noe useriøse bedrifter kan utnytte. – Omfanget av dette er det umulig å si noe om, vi må uansett jobbe for å få skadetallene i alle sektorer ytterligere ned, ­konkluderer Solberg Røv.

Personvern og cookies