Helsefarlige klasserom og gårdsbruk

Tekst:  Helge Fagerlie Nilsen (2003)
Ny forskning slår hull på myten om tilfredse og stolte lærere, som virkelig elsker jobben sin. Mange opplever at livet i klasserommet kan gå på den psykiske helsen løs, og dette rammer særlig kvinnelige lærere. Mannlige bønder er også svært utsatt for angst og depresjon

Dette viser en ny studie, utført ved Universitetet i Bergen. Mønsteret er tydelig. Med noen få unntak er det yrkesgrupper med lave krav til kompetanse og utdanning som kommer dårligst ut, mens det er langt færre symptom på angst og depresjon i jobber med høye krav. Personer som driver egen gårdsdrift, og kvinnelige lærere, er blant disse unntakene. Disse gruppene sliter mer med depresjon enn gjennomsnittet for kvinneyrker. Risikoen er minst for direktører, politikere og personer i et militært yrke. – Det er kanskje slik at kvinnelige lærere opplever mer stress enn menn. Å slå fast noe sikkert om hvorfor disse har høyere forekomst av angst og depresjon enn menn blir spekulasjon. Studien kan brukes til å identifisere risikogrupper. Disse bør være oppmerksomme på faren for psykiske problemer, og det bør kanskje settes i verk ulike tiltak sier forskningsstipendiat og psykiater Bjarte Sanne, Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

Tydelige utslag
Studien er basert på Helseundersøkelsen i Hordaland 1997-99 (HUSK). Denne omfatter nær 17.400 yrkesaktive kvinner og menn mellom 40 og 49 år, skriver Bergens Tidende i en omtale av det vitenskapelige arbeidet. Studien konkluderer med at ansatte i yrker som ikke krever mer enn niårig grunnskole kommer dårlig ut. Sammenhengen mellom angst, depresjon og kompetansekrav er mest markant når det gjelder depresjon hos menn. Bjarte Sanne er mer bekymret for bøndenes psykiske helsetilstand. For dem er det klarere utslag enn i andre yrker. Til avisen har han uttalt at det er tankevekkende at mannlige bønder så tydelig skiller seg ut, med et høyt depresjonsnivå. Folk tenker kanskje på bondeyrket som romantisk, trivelig og sunt, og det har det vel på mange måter vært. Men nå ser dette ut til å endre seg. Flere internasjonale studier viser samme tendens. I England er for eksempel bønder mer utsatt for selvmord enn andre yrkesgrupper. Det vitenskapelige arbeidet er en tverrsnittstudie, og gir dermed bare et øyeblikksbilde av situasjonen. Resultatet er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Occupational and Environmental Medicine. Artikkelen er skrevet av Bjarte Sanne, Arnstein Mykletun, Alv A. Dahl, Bente Moen og Grethe S. Tell.

Personvern og cookies