Helsefarlige hjelpemidler i helsevesenet

Tekst: Helge Fagerlie Nilsen (2002)

 

De siste årene har det vært en kraftig oppblomstring av rapporterte tilfeller av lateksallergi i helsevesenet. Dette rammer både ansatte og pasienter. Mens en av hundre i befolkningen kan få problemer med lateks, viser norsk og utenlandsk forskning at risikoen for helsefarlige eller plagsomme utslag er mye høyere i helsevesenet.

Internasjonalt har lateksallergi vært et alvorlig helseproblem i mange år, og dette er på fremmarsj også i Norge. Utenlandsk forskning viser at minst fem av hundre ansatte i helsevesenet kan få alvorlige eller mindre plager av nærkontakt med disse stoffene. Norske fagfolk går ikke god for at forekomsten generelt er like høy i Norge, men mener at dette kan gjelde på enkelte sykehusavdelinger. De første tilfellene av lateksallergi ble oppdaget allerede på 1970-tallet, men det er først de siste årene helsevesenet har tatt tak i problemet for fullt. Sykehus og andre ser at noe må gjøres for å redusere utbredelsen av denne typen helseplager. Produkter som inneholder lateks byttes ut med lateksfrie hjelpemidler, og det arbeides med å få hele avdelinger så fri som mulig for støv som inneholder latekspartikler. Ansatte i andre deler av helsetjenesten er ikke like bevisst, og velger fortsatt produkter som inneholder det allergiutløsende stoffet. – Lateks er et av rundt 200 stoffer som kan utløse yrkesbetinget allergi. Noe som i neste omgang kan utvikle seg til astma. Det kan gjøres mye for å dempe og stoppe utbredelsen av allergier i arbeidslivet, men i samfunnet ellers er dette mye vanskeligere å få til. Det er avdelingsoverlege Tor B. Aasen ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus som sier dette til Arbeidsmiljø.

Egen tiltaksplan
Haukeland sykehus i Bergen har i flere år arbeidet mye med dette arbeidsmiljø- og helseproblemet. Utover 1990-tallet ble det rapportert om flere tilfeller av astma, med lateksallergi som sannsynlig årsak. Enkelte fikk også allergisjokk. Sykehusledelsen har avsluttet en større kartlegging av dette problemet. Prosjektet, som var todelt, gikk over tre år. I første fase ble det gjennomført en større spørreundersøkelse, som omfattet 5.100 ansatte. 966 mente de var allergiske for lateks, eller sa at de reagerte ved bruk av hansker med pudder. 51 personer fikk diagnosen lateksallergikere. De ble utredet videre for eventuell astma eller andre plager. I andre fase jobbes det med oppfølging av ansatte som har fått en diagnose. Det utarbeides også planer om, og gjennomføres, en rekke generelle tiltak. Det er i praksis umulig å garantere at sykehuset skal bli fritt for lateks. Målet er derfor å få til en latekstrygg institusjon. En rekke tiltak er satt i gang. Det viktigste av alt er at sykehuset har gått over til pudderfrie hansker. Pudderpartiklene irriterer huden, og små latekspartikler flyr med rundt i rommet. Flere steder er det lateksfrie operasjonsstuer, og sykehusavdelinger er sanert for lateksstøv. Et annet viktig tiltak er delvis overgang til blant annet lateksfrie dren og katetre.

Personvern og cookies