Helse Sør-Øst = Helse Størst

Tekst: Grethe Ettung (2007)
– Jeg håper dette er første trinn på veien til å samle helse-Norge i ett rike, sier Elisabeth Emilsen, overingeniør og hovedtillitsvalgt for arbeidstakerorganisasjonen Parat på Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.
Regjeringen har bestemt at Helse Sør og Helse Øst skal slås sammen til Helse Sør-Øst, noe som skal gi en innsparingsgevinst på 1 milliard kroner. – Jeg tror den såkalte «Berlin­muren», det kunstige skillet mellom Rikshospitalet-Radium­hospitalet HF og Ullevål universi­tetssykehus HF, har drevet igjennom denne beslutningen, hevder Emilsen. – Vi får en kjemperegion med sykehus fra Flekkefjord i sør til Tynset i nord. Jeg kan ikke forestille meg at en samordning av sykehusene i hovedstaden vil gi grunnlag for bedre rekruttering av helsepersonell og spesialister til andre steder i landet, slik helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad mener den vil gjøre. Tvert imot, det er de største fagmiljøene som vil tiltrekke seg den beste ekspertisen. Emilsen tror ikke de ansatte vil merke så mye til endring­ene. Rikshospitalet-Radiumhospitalet har hatt samarbeidsordninger med Ullevål universi­tetssykehus i lang tid. Imidler­tid vil en bedre funksjonsfordeling mellom sykehusene komme pasientene til gode. – En sammenslåing vil gi oss stordriftsfordeler. Ved Radiumhospitalet har vi hatt krav om innsparing hvert eneste år siden 1984. Den gang ble det sagt at vi gikk inn i et kaldere økonomisk klima, og der har vi holdt oss, påpeker Emilsen. – Det at ingen av pasientene våre sogner til Rikshospi­­­tal­­et-Radiumhospitalet har inn­virkning på vår økonomiske situasjon i og med at grunnbevilgningen, som følger den enkelte pasient, går til det sykehuset pasienten sogner til. 60% av våre pasienter kommer fra Helse Øst. – En sammenslåing gir oss mulighet til å bygge opp spesialistfunksjoner på ett sted, men jeg etterlyser likevel en konsekvensanalyse. Vi vet ikke nok om hvilken innvirkning et Helse Sør-Øst vil ha for de tre andre helseregionene, sier Emilsen.
Personvern og cookies