– Har rett på dokumentinnsyn

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Begge parter har krav på å få se alle dokumenter som inneholder faktiske opplysninger i forbindelse med Arbeidstilsynets tilsynsbesøk, unntatt opplysninger som kan identifisere den som har meldt fra om forhold som er i strid med loven. Melder har krav på full anonymitet.
Dette er konklusjonen til Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) etter at Sykehuset i Vestfold (SiV) og det lokale Arbeidstilsynet (AT) er blitt uenige om hvor mye innsyn sykehuset skal få i notater og opptegnelser i forbindelse med et tilsynsbesøk. Tilsynet resulterte i pålegg om å finne løsninger på langvarige problemer med overbelegg og korridorpasienter.

– Skal få innsyn
Sykehuset har forlangt å få innsyn i alle dokumenter som er brukt som grunnlag for pålegget, blant annet notater som inneholder faktiske opplysninger. Å bare henvise til samtaler og notater som bakgrunn for å gi pålegg er et klart brudd på saksbehandlingsreglene, mener sykehusledelsen. AT på sin side mener at et slikt innsyn vil resultere i at det ikke vil være mulig å anonymisere dem som har kommet med opplysninger i saken og at alle relevante fakta allerede er gitt. – Sykehuset i Vestfold skal gis innsynsrett i de delene av notater og andre dokumenter med faktiske opplysninger som ikke kolliderer med hensynet til anonymitet, sier juridisk rådgiver Mette Rød Fredriksen i DAT. Fredriksen legger til at rent faktisk inneholder de aktuelle notatene lite som ikke allerede er kjent for sykehuset.

Mer offentlighet
Dermed er det klart at direktoratet ønsker større grad av offentlighet enn det lokale Arbeidstilsynet. I sitt svar til partene i saken bygger DAT på fortolkninger av offentlighetsloven og forvaltningsloven. I følge forvaltningsloven har partene i en sak rett til å gjøre seg kjent med innholdet i sakens dokumenter. I denne forbindelsen er også håndskrevne notater i forbindelse med tilsynsbesøket ved sykehuset dokumenter i lovens forstand. Selv i dokumenter som kan unntas fra denne bestemmelsen har partene rett til å gjøre seg kjent med faktiske opplysninger, men ikke forhold som helt klart ikke har betydning for sakens utfall. Unntatt fra innsynsretten er blant annet opplysninger som bryter med taushetsplikten, blant annet skal ikke melders navn gjøres kjent, eller forhold som kan føre til at vedkommende blir identifisert. DAT peker også på at Arbeidstilsynet skal utarbeide en skriftlig rapport om resultatet av tilsynsbesøket.

Kritisk hovedverneombud
Hovedverneombudet ved sykehuset, Unni Hanson stiller seg meget kritisk til at ledelsen ved sykehuset forlanger fullt innsyn i hva som ble sagt ved tilsynsbesøket. Hvis det er slik at alt som kommer frem ved slike tilsyn skal kunne rapporteres videre til ledelsen ved virksomheten, er det ikke et eneste verneombud som vil møte lenger, mener hun. Hun tror at bak kravet om mer innsyn enn det sykehusledelsen allerede har fått gjennom en rekke arbeidsmiljørapporter fra verneombudene ved mange sykehusposter, ligger et ønske om å få vite hvem som har sagt hva i denne saken.

Personvern og cookies