Har bevist «Kvikk»-risiko

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

De som har hatt tjeneste om bord på KNM «Kvikk» har hatt hele 4,6 ganger større risiko for å få misdannede barn enn andre som har vært ansatt i Sjøforsvaret. Dette har Universitetet i Bergen (UiB) slått fast etter en kartlegging av helse og arbeidsmiljø blant Sjøforsvarets ansatte.

– Tallene viser en klar overvekt av misdannede barn blant «Kvikk»-ansatte sammenlignet med andre som har jobbet i Sjøforsvaret, sier Bente E. Moen, professor ved Seksjon for arbeidsmedisin ved UiB. Det er denne avdelingen som står bak den nye «Kvikk»-undersøkelsen.

Ser en sammenheng
Både Sjøforsvaret selv og foreldre som har fått misdannede barn uttrykker lettelse over at det endelig er slått fast at det er en sammenheng mellom medfødte misdannelser og KNM «Kvikk». «Kvikk»-saken har ridd Sjøforsvaret som en mare siden det ble slått alarm på midten av 90-tallet etter at det ble rapportert om et unormalt høyt antall barn med misdannelser med far som hadde tjenestegjort på denne båten mellom 1987 og 1994. Den undersøkelsen som Bente Moen har ledet, viser at «Kvikk»-personell også har 3,6 ganger større risiko for dødfødsler og 1,8 ganger høyere risiko for å få problemer med å få barn enn andre ansatte. Moen opplyser at det i denne omgangen dreier seg om 11 barn født mellom 1987 og 1998 med fedre som har tjenestegjort på båten. En tidligere «Kvikk»-undersøkelse omfattet 17 barn, men den undersøkelsen, som ble gjennomført av Statens arbeidsmiljøinstitutt, konkluderte med at det ikke fantes direkte dokumentasjon for at det var tjeneste om bord i båten som var årsaken til de medfødte misdannelsene.

– Skal gå videre
Denne undersøkelsen bygger på en spørreundersøkelse blant alle ansatte i Sjøforsvaret i 2002. Den er et ledd i en helse og arbeidsmiljøkartlegging i denne forsvarsgrenen og flere enn 2.250 personer har besvart skjemaene. – Resultatene er statistisk signifikante, da vi plukket ut de som hadde tjenestegjort på KNM «Kvikk» fant vi en stor overvekt av medfødte misdannelser blant barna og andre problemer knyttet til reproduksjon. Men vi vet ikke hvorfor, det skal vi prøve å finne ut av nå. Det har lenge vært mistanke om at elektromagnetisk stråling fra elektronisk utstyr som har vært installert i båten, kan ha skadet arvestoffet til fedrene og være årsak til de medfødte skadene.

Ingen andre båter
Så langt viser undersøkelsen at det bare er tjeneste om bord på KNM «Kvikk» som har resultert i medfødte misdannelser, tilsvarende forhold er ikke påvist på noen andre av Sjøforsvarets båter. Bente E. Moen opplyser at Seksjon for arbeidsmedisin har sendt ut et nytt spørreskjema til alle som har rapportert om barn med misdannelser eller beslektede problemer for å få mer detaljert kunnskap om blant annet forholdene om bord på «Kvikk» og hvor hver enkelt har hatt sin arbeidsplass. I tillegg skal de medisinske forholdene rundt barna kartlegges nøyere. Resultatene av denne undersøkelsen vil være klar en gang ut på vårparten.

Personvern og cookies