Gult kort inn i nytt sykmeldingsskjema

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

– Gult kort er innbakt i de nye sykmeldingsblankettene som tas i bruk medio 2008, sier Kjartan Olafsson, fastlege og initiativtaker til Gult kort-ordningen.

Bruken av Gult kort har vært prøvd ut i Flora kommune med godt resultat. Derfor har Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) nedsatt en prosjektgruppe som skal utarbeide et forslag til et helt nytt sykmeldingsskjema hvor Gult kort er implementert. Blanketten skal være ferdig til bruk medio 2008.

Tilrettelegging av arbeidsoppgaver
Ordningen har vært prøvd ut i Flora kommune med pasienter der det ikke var medisinske hindringer i veien for aktivitet.
– I Flora kommune benyttet vi Gult kort i situasjoner der pasientene hadde stor restarbeidsevne, men ikke evnet å gjøre sitt vanlige arbeid, forteller Olafsson.
Av de 109 pasientene som deltok i ordningen, slapp 73 personer å sykmelde seg, mens ni personer avsluttet sykmeldingsperioden i løpet av to arbeidsuker. I den like store kontrollgruppa, var det bare fire personer som unngikk å bli sykmeldt.
– Da ser vi hvor viktig forhandlingsbiten er, påpeker Olafsson.
Han viser til ordningen hvor de fleste av pasientene/arbeidstakerne allerede dagen etter samtalen med sjefen kunne starte med andre typer arbeidsoppgaver eller at de vanlige oppgavene ble endret og tilrettelagt på en slik måte at de kunne fortsette arbeidet.

Oppmuntrer til løsninger
Legen skal oppmuntre arbeidstaker og arbeidsgiver til å finne løsninger, slik at pasient/arbeidstaker kan være i jobb på tross av sykdom.
– Det gule kortet formaliserer spørsmålet fra legen om pasienten/arbeidstaker har snakket med sin arbeidsgiver om egen arbeidssituasjon, påpeker Olafsson.
I tillegg er det en melding til arbeidsgiver om at medarbeideren har behov for å få tilrettelagt deler av eller alle arbeidsoppgavene sine. Bruken av sykmelding kan reduseres når arbeidstaker, arbeidsgiver og lege har en felles forståelse for hva som er mulig å få til på arbeidsplassen.

Dialog og forhandling
– Alt i et lege-/pasientforhold bygger på tillit. Vi forhandler med pasienten om hvilke muligheter for tilrettelegging som finnes på arbeidsstedet, poengterer Olafsson.
Gult kort er et verktøy legene kan ta i bruk, slik at forhandlingen om arbeidsplassens muligheter kan tas på jobb.
– Pasienten får en instruks fra legen sin om å samtale med sjefen, slik at de sammen kan finne fram til løsninger på arbeidsplassen som gjør at sykmelding kan unngås, sier Olafsson.
Hva som medisinsk sett er mulig, må bestemmes på legekontoret, og hva som er mulig å finne av løsninger på arbeidsplassen, må bestemmes på arbeidsplassen.

Personvern og cookies