Gult kort i arbeidslivet

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Trygdeetaten i Flora kommune har tatt utradisjonelle virkemidler i bruk. De arbeidsgiverne som har arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldte, får gult kort av legene. Hittil er det utstedt over 150 gule kort i kommunen, de er en advarsel om at arbeidsgiver må ta grep for å hindre at en av de ansatte havner på sykelista.

Det er legene ved Sunnfjord Medisinske Senter (SMS) som deler ut de gule advarslene. SMS er en samlokalisering av alle fastleger, fysioterapeuter, BHT, trygdekontor og det meste ellers av helserelatert virksomhet i Florø. – Tiltaket skal være et alternativ til sykmelding. Det skal forhindre at ansatte som har fått plager i en eller annen form, men som fortsatt kan gjøre en innsats på jobben, ender med sykefravær, opplyser trygdesjef i Flora kommune, Anne Berit Fristad. Hun er administrativ leder for prosjektet. I slike tilfeller skal legene bruke Gult Kort som et alternativ. Det gir arbeidsgiver en klar beskjed om at arbeidstakeren har behov for å få tilrettelagt deler av eller alle arbeidsoppgavene sine. Skjer ikke det, havner den ansatte på sykelista. Praktisk erfaring viser at både pasient og lege svært ofte tror at sykmelding er den eneste løsningen i slike tilfeller. Ved Gult Kort får arbeidsgiveren klar beskjed om at her er det mye å hente ved å finne frem til alternative løsninger på arbeidsplassen. Ordningen brukes som oftest i de tilfellene pasienten har stor restarbeidsevne, men likevel ikke kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver.

Felles løsning
Prosjektet omfatter alle som arbeider i en virksomhet i Flora kommune. Det er en forutsetning at pasientens tilstand er slik at den neppe vil bli forverret av en viss aktivitet eller at vedkommende vil friskne til raskere ved å være helt borte fra jobben. Legen må også ha tro på at en dialog med arbeidsplassen vil være hensiktsmessig for å unngå sykmelding. Det er den ansatte som skal ta med det Gule Kortet og levere det til arbeidsgiver. Deretter skal de sette seg ned sammen og forsøke å komme frem til ordninger på arbeidsplassen som kan gi arbeidstakeren den nødvendige avlastning for å bli frisk igjen. Det som kan vurderes er for eksempel tidsavgrenset jobbavlastning, hva pasienten kan jobbe med og hva vedkommende må unngå. Videre om det er andre arbeidsoppgaver vedkommende kan utføre, arbeidstempo, arbeidstid og pauser skal også drøftes. For at tiltaket ikke skal strekke seg over lengre tid enn nødvendig, skal partene også legge vekt på tidspunktet for friskmelding.

Et samarbeidsprosjekt
Hvis det ikke lar seg gjøre å tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakeren, kan alternativet bli gradert sykmelding, aktiv sykmelding eller hel sykmelding. Anne Berit Fristad opplyser at i de tilfellene Gult Kort ender med en sykmelding blir sykmeldingsdatoen fastsatt til samme dato som Gult Kort ble skrevet ut slik at arbeidsgiver ikke taper på ordningen. Gult Kort stiller krav til begge parter i arbeidslivet, arbeidstakeren må også delta aktivt og melde fra om helsetilstanden forverrer seg og ellers lojalt følge planen som er satt opp. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom trygdeetaten, legegruppen ved Sunnfjord Medisinske Senter og Vestlandsforskning. Det er finansiert av forsøksvirksomhet i trygdesektoren. Det ble startet høsten 2004 og skal pågå ut inneværende år. Målet er at prosjektet skal omfatte ca 200 pasienter/arbeidstakere som har fått utskrevet Gule Kort. Resultatene av prosjektet skal vurderes i 2006. Arbeidsmiljø nr. 6-2005

Personvern og cookies